Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Avalik kirjalik enampakkumine Vaivara valla omandis olevate korteriomandite võõrandamiseks
Tagasi
Avalik kirjalik enampakkumine korteriomandite võõrandamiseks
 
ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Vaivara Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste korteriomandite võõrandamiseks alljärgnevatel tingimustel:
  1. Korteriomand Narva mnt 3-30 (kaugküte, 2-toaline, 4-korrus), Olgina alevik, Narva-Jõesuu, eluruumi pind 40,6 m2, alghind 6 000 eurot; 
  2. Korteriomand Narva mnt 9-21 (kaugküte, 2-toaline, 3-korrus), Olgina alevik, Narva-Jõesuu, eluruumi pind 37,4 m2, alghind 5 400 eurot; 
Kirjalik pakkumus koos tagatisraha (10% alghinnast) tasumist tõendava dokumendiga tuleb esitada hiljemalt 15.12.2017 kell 11.00 aadressile Pargi tn 2, Sinimäe alevik 40101 Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa või e-posti aadressile: vaivara@vaivara.ee
 
Täiendav informatsioon:
Mati Männisalu, tel +372 508 4170, e-post: mati.mannisalu@vaivara.ee
Enampakkumise objektidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel.
 
-----------------------------------------------------------------

Vara võõrandamiseks korraldatava avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused
 
Vaivara Vallavalitsus korraldab, korteriomandite võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.
 
Konkreetse võõrandatava vara enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostumüügi leping peale vara omandamise eest pakutava summa täielikku tasumist. Kõik kulud, mis on seotud soetatava vara omandamisega (notari tasu, riigilõivud jmt) tuleb kanda vara omandajal.
 
Võõrandatava varaga tutvumine
Konkreetse võõrandatava varaga on võimalik tutvuda kohapeal enne pakkumuse esitamist avaldades selleks eelnevalt vastavat soovi ja vähemalt 1 tööpäev ette aja kokku leppides. Kontaktisik: Mati Männisalu, tel +372 508 4170, e-post: mati.mannisalu@vaivara.ee
 
Tingimused enampakkumisel osalemiseks
Kirjalik pakkumus tuleb esitada enampakkumise teates märgitud tähtajaks ja
kohta (so. hiljemalt 21.12.2017 kell 11.00 aadressile Vaivara Vallavalitsus, Pargi tn 2, 40101 Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa või e-posti aadressile: vaivara@vaivara.ee ).
 
Tavakirjaga saatmisel tuleb pakkumus esitada märgusõna „Enampakkumine” kandvas, suletud ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud enampakkumisel osaleva isiku kontaktandmetega. Pakkumuse e-kirjaga saatmisel tuleb märgusõna „Enampakkumine” kirjutada e-kirja teema lahtrisse.
 
Pakkumus peab sisaldama:
1) pakkuja nime, pakkuja elukoha või asukoha aadressi, pakkuja isikukoodi või registrikoodi ning pakkuja e-posti aadressi (viimane on vajalik teadete operatiivseks edastamiseks);
2) omandatava vara aadress;
3) pakkuja nõusolekut enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel;
4) dokumente enampakkumise tagatisraha (10% konkreetse soetatava vara alghinnast) tasumise kohta;
5) sõnadega väljendatud pakkumuse summat eurodes (täpsusega 1 euro);
6) pakkumuse esitaja allkirja;
7) pakkuja esindaja volitusi tõendavat dokumenti;
8) pakkuja arveldusarve numbrit (vajalik tagatisraha tagastamiseks);
 
Pakkumus ja pakkumusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud või viseeritud volitatud isiku poolt. Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei ole vormistatud nõuekohaselt, või ei sisalda nõutavaid andmeid, ei osale enampakkumises.
 
Tagatisraha
Enampakkumise osalemiseks ning pakkumuse tagatisena tuleb tasuda tagatisraha.
Tagatisraha tuleb tasuda 10% omandatava vara alghinnast Vaivara Vallavalitsuse arvelduskontole:
IBAN: EE09 1010 5520 2039 0005 AS SEB Pank või
IBAN: EE03 2200 0011 2024 1984 SWEDBANK AS
 
 
Enampakkumuse nurjumine
Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta kehtestud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.
 
Pakkumuste registreerimine ja avamine
Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras. Ümbrikule märgitakse pakkumuse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
 
Enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjon avab laekunud ja registreeritud pakkumused enampakkumise kuulutuses märgitud ajal ja kohas. Pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumuste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumused ja pakkumustele lisatud dokumendid.
Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik pakkumuste avamisel viibinud komisjoni liikmed.
 
Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel ning tutvuda pakkumuste avamise protokolliga Vaivara vallavara eeskirja § 14 lõikes 7 sätestatud korras.
 
Kui kirjaliku pakkumuse korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks pakkujad ei tee täiendavat pakkumust, tunnistatakse enampakkumine vastavas osas nurjunuks.
 
Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine
Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus vastava korraldusega.
Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt viieteistkümne tööpäeva (3-nädala) jooksul enampakkumise toimumisest.
 
Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt Vaivara vallavara eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.
 
Enampakkumise võitjaile saadetakse vastav korraldus või selle väljavõte enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele või selle väljavõttele lisatakse teade selle kohta, millal ja kuhu enampakkumise võitja peab ostumüügi lepingu sõlmimiseks ilmuma. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostumüügi lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul alates
vastavasisulise korralduse kättesaamisest. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse edukad pakkumused esitanud isikutega notariaalsed ostu-müügi lepingud võõrandatavate varade kaupa.
 
Kui enampakkumise võitja keeldub eelpoolnimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse vara omandamiseks ja tagatisraha.
 
Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingute sõlmimise ajaks tasuma täielikult vara omandamise eest või esitama ostu-müügilepingu sõlmimise eelduseks oleva nõutava tagatise (notari kinnituse vastava summa deponeerimise kohta). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse vara omandamiseks ja tagatisraha.
 
Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või mittekinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.
 
Täiendav info: Mati Männisalu, tel +372 508 4170, mati.mannisalu@vaivara.ee

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Detsember 2018 järgmine
E T K N R L P
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jälgi meid facebookis |