Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Vaivara Vallavalitsus teatab Vaivara valla „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalikust väljapanekust
Eriplaneeringu koostamise eesmärk:
Vaivara Vallavolikogu 30.03.2016 otsusega nr 88 algatati „Auvere tuulepargi“ eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-ala välja arendamine tuulepargi alaks. Eriplaneeringuga täpsustada elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri asukohad, ehituskruntide suurused ja maakasutuse juhtfunktsioonid, arvestades võimalikke keskkonnamõjusid, ruumilise ja säästva arengu põhimõtteid. Täpsustatakse servituutide seadmise vajadus, määratakse ehituslikud tingimused tuulikute ja kommunikatsioonide rajamiseks.
Planeeringuala asukoht ja üldiseloomustus:
Planeering on algatatud valla territooriumi osale, mis hõlmab ala pindalaga ca 2350 ha ja asub Auvere külas vähemalt järgmistel katastriüksustel:
Katastritunnus Nimetus Pindala (ha) Sihtotstarve
85101:012:0190 Narva metskond 16 95,70 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0112 Narva metskond 58 547,52 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0054 Kaevunurga 8,09 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0048 Viiendi 8,18 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0027 Uus-Auvere 150,00 Maatulundusmaa 100%
85101:002:0159 Narva metskond 39 23,99 Maatulundusmaa 100%
85101:002:0152 Narva metskond 40 182,72 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0210 Narva metskond 25 645,30 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0200 Narva metskond 17 564,40 Maatulundusmaa 100%
Planeeringuala paikneb suuremas osas Kõrgesoos. Potentsiaalsest tuulepargi alast ca 70 % hõlmavad ala lääne-, kesk- ja lõunaosas levivad sooalad, sellele lisandub veel soo piiril paiknevad soostunud alad planeeringuala põhjaosas. Sooalast enamuse moodustab paksu turbalasundiga Kõrgesoo raba, millest põhja ja kagu pool leidub madalsoo- ja siirdesooalasid. Eesti soojuselektrijaama settebasseinist kagus asuv planeeringuala osa paikneb kogu ulatuses madal- ja siirdesooaladel.
Planeeringuala lähipiirkond:
Planeeringuala on sobiv tuulikupargi rajamiseks, kuna selle vahetus naabruses on juba 17 tuulikust koosnev tuulepark, ala läheduses on võimalik suuremahuliselt liituda elektri põhivõrguga2, ala lähedusse ei jää elamuid, ala jääb tööstusmaastike vahele ning ala ei oma olulist väärtust keskkonnakaitse aspektist.
Kohaliku omavalitsuse territooriumil teisi samaväärseid tuulikupargi asukoha alternatiive ei ole, mida üldplaneeringuga ei ole määratud. Seetõttu eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamisel kaalutakse tuulikute asukohti planeeringualas.
 
Lähtudes planeerimisseaduse § 106 lõikest 5 teavitame, et ajavahemikul 16.08.2017-16.09.2017 toimub „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek
 
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandega on võimalik tutvuda Vaivara valla kantseleis (Pargi 2, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa) ja Vaivara valla kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/pass.htm.
 
Samas teavitame, et 28.09.2017 kell 14.00 toimub Vaivara vallamaja koosolekute saalis (Pargi 2 , Sinimäe alevik) „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |