Projektid
Projekti nimi: Vaivara küla vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamine II osa
Projekti eesmärk: Projekti tulemusena loodi Vaivara küla Raudtee tänava elanikele võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusega, kasutada edaspidi puhast ja nõuetele vastavat joogivett, külas likvideeritakse seni kasutusel olnud reostusohtlikud kogumiskaevud, millega väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht, puhastamata reovee Sõtke jõkke ning sealt edasi Soome lahte sattumise oht. Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund, paraneb piirkonna elanike rahulolu. Paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 129 975.- eurot, sh KIK 90 899.- eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 38 976.- eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.03.2017 kuni 31.10.2017
Tööde teostajad: projekteerija Eesti Veeprojekt OÜ; ehitusettevõtjad Merko Infra AS ja Merko Ehitus AS, omanikujärelvalve Infragate Eesti AS
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud
 

Projekti nimi: Vaivara küla vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamine

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena loodi Vaivara küla Poe, Jõe, Ristiku, Jaama, Rohu ja Nurme tänavate ning Sirgala maantee elanikele võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusega, kasutada edaspidi puhast ja nõuetele vastavat joogivett, külas likvideeritakse seni kasutusel olnud reostusohtlikud kogumiskaevud, millega väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht, puhastamata reovee Sõtke jõkke ning sealt edasi Soome lahte sattumise oht. Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund, paraneb piirkonna elanike rahulolu. Paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 669 552.- eurot, sh KIK 564 883.- eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 104 639.- eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.03.2016 kuni 31.10.2017
Tööde teostajad: projekteerija Eesti Veeprojekt OÜ; ehitusettevõtjad Merko Infra AS ja Merko Ehitus AS, omanikujärelvalve Infragate Eesti AS
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Sinimäe veevõrgu rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena rekonstrueeriti Sinimäe veevõrgu kriitilises seisukorras olevad torustiku lõigud (üldpikkusega 428,9 m) eesmärgiga tagada kõigile Sinimäe tiheasustuspiirkonna elanikele piisava survega kvaliteetse joogivee kättesaadavus tarbimispunktist
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK)
Projekti kogumaksumus: 75 278,00 eurot, sh KIK 63 805,63 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 11 472,37 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 15.08.2011 kuni 30.06.2012
Tööde teostajad: projekteerija Eesti Veeprojekt OÜ; ehitusettevõtja Oktaaria OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena paranes Sinimäe aleviku kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus, vähenes aleviku reoveepuhastile juhitava reovee kogus ning seeläbi vähenes reoveepuhasti hüdrauliline koormus, vähendades arvestuslikult reoveepuhasti aastast halduskulu ca 15% võrra. Projekti tulemusena vähenes pinnase ja antud piirkonnas nõrgalt kaitstud põhjavee reostumise oht. Lisaks eelpoolmainitule välditakse projekti tulemusena puhastamata reovee sattumist 2 km kaugusel asuvasse Udria ojja ja sealt edasi Soome lahte. Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund tervikuna.
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK)
Projekti kogumaksumus: 460 720,00 eurot, sh KIK 387 387,85 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 73 332,15 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 04.01.2012 kuni 30.06.2013
Tööde teostajad: projekteerija Eesti Veeprojekt OÜ, ehitusettevõtja Oktaaria OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena loodi Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn piirkonna elanikele võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusega, kasutada edaspidi puhast ja nõuetele vastavat joogivett, likvideeriti alevikus seni kasutusel olnud reostusohtlikud kogumiskaevud, millega väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht. Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund, paraneb piirkonna elanike rahulolu. Paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK)
Projekti kogumaksumus: 567 680,00 eurot, sh KIK 478 327,17 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 89 352,83 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 03.03.2011 kuni 31.10.2012
Tööde teostajad: projekteerija Eesti Veeprojekt OÜ; ehitusettevõtja Oktaaria OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud

 
Projekti nimi: Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine (II osa)

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks oli Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni teenuse kvaliteedi parandamine, kõigile Sinimäe aleviku tiheasustuspiirkonna elanikele ühiskanalisatsiooniga liitumiseks võimaluse loomine, parandati Sinimäe kanalisatsioonisüsteemi töökindlust ja ökonoomsust, vähendati pinnase ja põhjavee reostumise ohtu ning parandati piirkonna keskkonnaseisundit.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Projekti kogumaksumus: 136 861,00 eurot, sh KIK 106 185,90 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 30 675,10 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.03.2011 kuni 30.06.2012
Tööde teostaja: Oktaaria OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud

 
Projekti nimi: Olgina aleviku veemajandusprojekt

Projekti eesmärk: eesmärgiks oli Olgina alevikus viia olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniteenus vastavusse kehtivate nõuetega. Projekti elluviimine avaldab otseselt mõju veevõrgu lekete vähendamisele ja lisavee koguse vähendamiseks ühiskanalisatsioonis. Eesmärgi täitmiseks rekonstrueeriti 1,96 km vee- ning 2,2 km kanalisatsioonitorustikke. Uuendati olemasolevat joogiveehaaret ja joogiveetöötlust ning sellega kaasnevat infrastruktuuri nii, et süsteem tagaks aleviku elanikele kvaliteetse joogivee. Selleks rekonstrueeriti olemasolev puurkaev, millele lisati veetöötlus; rajati täiendav puurkaev ning paigaldati vajalikud pumplad. Projektiga kaasnes ka Olgina aleviku lahkvoolse sadeveetorustike väljaehitamine 2,0 km ulatuses. Mõned ülalloetletud tegevustest finantseeriti vaid AS KA Vaiko vahenditest.
Rahastaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvus Fond
Projekti kogumaksumus: 1 878 818,95 eurot, sh ÜF 1 058 674,79 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 820 144,16 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 17.09.2010 kuni 31.03.2013
Tööde teostajad: projektijuhtimiseteenus Innopolis Konsultatsioonid AS; projekteerija Merindorf OÜ; omanikujärelevalve-insener Infragate Eesti AS; ehitusettevõtja Merko Infra AS
Projektijuht: Heiki Luts / Meelis Kaljurand
Staatus: Teostatud
 
Projekti nimi: Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine (I osa)

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks oli Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni teenuse kvaliteedi parandamine, Sinimäe aleviku Roheline ja Mäealune tn elanikele loodi võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks, parandati Sinimäe kanalisatsioonisüsteemi töökindlust ja ökonoomsust, vähendati pinnase ja põhjavee reostumise ohtu ning parandati piirkonna keskkonnaseisundit.
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK)
Projekti kogumaksumus: 216 859,19 eurot, sh KIK 173 010,23 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 43 848,96 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.09.2010 kuni 31.10.2011
Tööde teostaja: Oktaaria OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Virumaa Tööstupargi tehnovõrgud ja teed, I etapp

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks on Olginas asuva Virumaa Tööstuspargi I etapi tehnovõrkude (vesi, kanalisatsioon, sadevesi, gaas, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus) ning teede ja tänavate projekteerimine ja ehitamine.
Rahastaja: MTÜ Virumaa Tööstuspark; EAS; PRIA
Projekti kogumaksumus: 43 710 710 krooni, sh EAS 35 000 000 krooni (km-ta)
Projekti omafinantseering: 8 710 710 krooni (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.06.2009 kuni 31.12.2012
Tööde teostaja: projekteerija AS K&H, ehituse peatöövõtjad Skanska EMV AS ja Skanska Infra OY Eesti filiaal
Projektijuht: Kalle Norma
Staatus: Lõpetatud
 

Projekti nimi: Sinimäe puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks oli Sinimäe aleviku elanike kvaliteetse ning nõuetekohase joogiveega varustatuse tagamine. Projekti eesmärgist lähtuvalt rajati uus joogivee puurkaev-pumpla koos selleks vajaliku hoone, infrastruktuuri ning puhastusseadmetega.
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK)
Projekti kogumaksumus: 102 094,90 eurot, sh KIK 79 736,11 eurot (km-ta)
Projekti omafinantseering: 22 358,78 eurot (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.03.2010 kuni 25.07.2011
Tööde teostaja: Toru-Jüri OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Sinimäe reoveepuhasti rajamine

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks oli Sinimäe ühiskanalisatsioonist loodusesse juhitava reovee kehtivatele keskkonnanõuetele vastavuse tagamine, vältimaks piirkonna põhjavee ja ümbritsevate veekogude reostumise ohtu. Eesmärgist lähtuvalt oli projekti ülesandeks Sinimäe uue reoveepuhasti rajamine koos juurdekuuluvate seadmete ning reoveepumplaga.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 3 351 325 krooni, sh KIK 2 431 617 krooni (km-ta)
Projekti omafinantseering: 919 708 krooni (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 01.04.2009 kuni 31.10.2010
Tööde teostaja: projekteerija Infragate Eesti AS
Tööde teostaja: K&H AS
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud

 
Projekti nimi: Kudruküla reoveekanalisatsiooni renoveerimine ja veetrassi rajamine

Projekti eesmärk: Luua võimalus Kudruküla elanike heitvee nõuetekohaseks käitlemiseks. Projekti raames rekonstrueeriti Kudruküla olemasolev reoveekanalisatsioon, ehitati renoveeritava reoveekanalisatsiooni Narva - Narva-Jõesuu reoveekanalisatsiooniga ühendamiseks vajalik survetrass ning pumpla. Lisaks rajati 373 meetrit uut joogivee torustikku, millega tagatakse Kudruküla hajaasustatud piirkonnale kvaliteetse joogivee liitumise võimalus.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 1 639 717 krooni, sh KIK 1 357 975 krooni (km-ta)
Projekti omafinantseering: 281 742 krooni (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 24.11.2008 kuni 22.12.2008
Tööde teostaja: projekteerija Infragate Eesti AS
Tööde teostaja: ehitusettevõtja T.A.K. Ehitus OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Sinimäe katlamaja jääkreostuse likvideerimine

Projekti eesmärk: Sinimäe katlamaja kütusehoidla kahe maa-aluse mahuti (2x25m3) koos nendes sisalduvate põlevkiviõli jääkide utiliseerimiseks, reostunud pinnase utiliseerimiseks ja uue mahuti paigaldamiseks, et tagada põhjavee kaitstus.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 4 962 598 krooni, sh KIK 4 241 672 krooni (km-ga)
Projekti omafinantseering: 720 927 krooni (km-ga)
Tööde teostamise aeg: 03.11.2008 kuni 30.06.2009
Tööde teostaja: Portlif Grupp OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Soldina, Kudruküla ja Sinimäe rauaeraldusfiltrite paigaldus

Projekti eesmärk: Soldina küla, Kudruküla ja Sinimäe aleviku joogivee kvaliteedi vastavusseviimine kehtestatud normidega. Projekti käigus paigaldati vee rauasisalduse vähendamiseks Sinimäe, Kudruküla ning Soldina joogiveepumplatesse veetöötlusfiltritena paarissurvefiltrid ning rajati filtrite läbipesuks vajalikud äravoolutorustikud ning imbkaevud.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 601 080 krooni, sh KIK 540 972 krooni (km-ta)
Projekti omafinantseering: 60 108 krooni (km-ta)
Tööde teostamise aeg: 07.10.2008 kuni 30.11.2008
Tööde teostajad: Veetehnoloogia OÜ, Sinimäe Ratas OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Olgina katlamaja jääkreostuse likvideerimine

Projekti eesmärk: Ära hoida varem katlamaja tootmisterritooriumil kasutuses olnud vedelkütusemahutitest, pinnasesse imbunud kütusest ning ohtlikest jäätmetest tuleneva reostuse sattumine pinna ja põhjavette.
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogumaksumus: 902 643 krooni, sh KIK 812 378 krooni (km-ga)
Projekti omafinantseering: 90 264 krooni (km-ga)
Tööde teostamise aeg: 12.11.2007 kuni 24.03.2008
Tööde teostaja: Portlif Grupp OÜ
Projektijuht: Heiki Luts
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Vaivara maastikukaitseala hooldamine

Projekti eesmärk: maastikukaitseala hooldamine ja kaitse korraldamine
Rahastaja: SA KIK (154 000 krooni)
Projekti kogumaksumus: 188 800 krooni
Projekti omafinantseering: 34 800 krooni
Tööde teostamise aeg: 2007
Tööde teostaja: TÜH Vaivara Veski; Fie Priit Ilves
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Vaivara maastikukaitseala väärtuste tutvustamine

Projekti eesmärk: maastikukaitseala väärtuste tutvustamine
Rahastaja: SA KIK (13 374 krooni)
Projekti kogumaksumus: 14 861 krooni
Projekti omafinantseering: 1 487 krooni
Tööde teostamise aeg: 2006
Tööde teostaja: Fie Priit Ilves
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Vaivara maastikukaitseala hooldamine

Projekti eesmärk: maastikukaitseala hooldamine ja kaitse korraldamine
Rahastaja: SA KIK (191 880 krooni)
Projekti kogumaksumus: 213 200 krooni
Projekti omafinantseering: 21 320 krooni
Tööde teostamise aeg: 2006
Tööde teostaja: TÜH Vaivara Veski; Fie Priit Ilves; OÜ Revino Aiand
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Laagna väetiselao jääkreostuse likvideerimine ja ala rekultiveerimine

Projekti eesmärk: jääkreostuse likvideerimine ja ala korrastamine
Rahastaja: SA KIK (40 800 krooni)
Projekti kogumaksumus: 51 000 krooni
Projekti omafinantseering: 10 200 krooni
Tööde teostamise aeg: 2004
Tööde teostaja: FIE Andrei Zaitsev
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Narva kolhoosi hüljatud katlamaja kütusemahuti likvideerimine

Projekti eesmärk: jääkreostuse likvideerimine
Rahastaja: SA KIK (23 814 krooni)
Projekti kogumaksumus: 26 814 krooni
Projekti omafinantseering: 3 000 krooni
Tööde teostamise aeg: 2004
Tööde teostaja: OÜ Sinimäe Ratas; OÜ Eesti Absorbent LD
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Vaivara maastikukaitseala hooldamine

Projekti eesmärk: maastikukaitseala hooldamine ja kaitse korraldamine
Rahastaja: SA KIK (111 200 krooni)
Projekti kogumaksumus: 167 420 krooni
Projekti omafinantseering: 56 220 krooni
Tööde teostamise aeg: 2004
Tööde teostaja: Fie Kaido Seppar; TÜH Vaivara Veski
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud


Projekti nimi: Vaivara maastikukaitseala hooldamine

Projekti eesmärk: maastikukaitseala hooldamine ja kaitse korraldamine
Rahastaja: SA KIK (100 000 krooni)
Projekti kogumaksumus: 111 700 krooni
Projekti omafinantseering: 11 700 krooni
Tööde teostamise aeg: 2003
Tööde teostaja: TÜH Vaivara Veski
Projektijuht: Helmi Kaljurand
Staatus: Teostatud
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuli 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31