Elektromeetrilised uuringud Vaivara vallas

 

Ajavahemikus 14 Aprill kuni 18 aprill, teostab Eesti Geoloogiakeskus Vaivara valla territooriumil elektromeetrilisi uuringuid. Tööd toimuvad Maa-ameti tellimusel, riikliku geoloogilise kaardistamise mõõtkavas 1 : 50 000 käigus.

Geoloogiline kaart annab informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist, võimaldamaks selle ratsionaalset kasutamist ning kaitset.

Lähiriikide praktika näitab, et mõõtkava 1 : 50 000 on suurim, milles üleriigilist kompleksset geoloogilist kaardistust teostatakse. Eesti geoloogiline kaardistamine mõõtkavas 1 : 50 000 sai alguse 1980-ndatel aastatel. Kaardistajaks on olnud riiklik geoloogiateenistus. 2007 a. seisuga on 100-st Eesti maismaad hõlmavast baaskaardi lehest geoloogiline andmestik olemas ligikaudu 60 kohta, kuid enamik kaardilehtede geoloogilisest materjalist on digitaliseerimata ja süstematiseerimata. Digitaliseerimata geoloogiline kaardimaterjal on kättesaadav geoloogiafondi kaudu.

Aastast 2003 on riikliku geoloogilise kaardistamise tellijaks ning kaardiandmete haldajaks ja levitajaks Maa-amet. Kaardimaterjali avalikustamiseks on kaardiserveris avatud geoloogia kaardirakendus. Rakenduses on rasterformaadis vaadeldavad ning trükitavad kõik digitaliseeritud ja kontrollitud geoloogilised nähtused. Vektorformaadis andmete taotlemiseks tuleb pöörduda osakonna töötajate poole.

Riigi tellimusel jätkatakse Eesti kompleksse geoloogilise kaardi tootmist varasema kaardistusmaterjali revideerimise ja digitaliseerimise ning uute alade kaardistamise teel. Kaardistustööd toimuvad Eesti baaskaardi lehtede ja teemakaartide kaupa. Kaardistamist koordineeritakse juhendi - Juhend Eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1 : 50 000 (pdf - 3.12 Mb, 28.02.2007 ) abil. Seal kasutatud termineid selgitab juhendi seletuskiri (pdf - 1.75 Mb, 7.03.2006 ).

Geoloogilise baaskaardi komplekti kuuluvad:

Elektromeetrilised uuringud toimuvad aluspõhja geoloogilise teemakihi täpsustamise eesmärgil. Uuringuala piirneb läänest Perjatsi külaga ning Idast Laagna külaga, lõunast markeerib uuringuruumi piiri Tallinn-Narva raudtee ning põhjast Narva laht. Uuringu marsruudid on planeeritud valdavalt mööda teid ning radasid ja metsasihte (vt. ka lisatud uuringumarsruutide kaart). Uuringute käigus ei teostata ei puurimis- ega kaeve töid ning ei kaasne keskkonna- ega mürareostust.

 

Maapõue ehituse uurimiseks kasutatakse nõrka portatiivset alalisvoolugeneraatorit, mille abil suunatakse pinnasesse nõrk (kuni 100 mA) elektriimpulss. Elektriimpulsi suidumine pinnases kannabki informatsiooni ala geoloogilise ehituse kohta. Kasutatavad vooluimpulsid on samas suurusjärgus olmetehnikas kasutatavate patareide vooluga ning oluliselt nõrgemad põllumajanduses levinud elektriliste piirete omadest ning ei kujuta seega mingit ohtu ümbritsevale keskkonnale.

 

Kuivõrd uuringu metoodika eeldab sirgjooneliste uuringumarsruutide kasutamist siis ei ole meil kahjuks alati võimalik järgida kohalikku teedevõrku. Seetõttu palume maaomanikelt mõistvalt suhtuda võimalusse, et neljast inimesest koosneva välitööbrigaad võib eelpoolnimetatud ajavahemikus sattuda tööde teostamise käigus TEIE eraomandis olevale maale.

 

Tarmo All

Eesti Geoloogiakeskus

Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakond

osakonnajuhataja

5029476

t.all@egk.ee

www.egk.ee