VAIVARA VALLAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

 

Sinimäe                                                                                                24. november 2009 nr 6

 

Sõidukite liikluse korraldamine
 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Liiklusseaduse § 2 lõike 4, Vaivara Vallavolikogu 15.11.2001 otsuse nr.209 ”Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine” ja 19.06.2002 otsuse nr.254 ” Vaivara Vallavolikogu 15.11.2001 otsuse “Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine” muutmine“ alusel.

 

§1. Üldsätted

 

Määrusega reguleeritakse liikluskorraldust Vaivara vallas ning liiklusohutuse ja teehoiu tagamiseks kehtestatakse valla haldusterritooriumil liikluspiirangud.

 

§2. Liikluse korraldamine

 

(1) Liiklust Vaivara vallas korraldab Vaivara vallavalitsuse(edaspidi vallavalitsus) maaosakond «Liiklusseaduses» ja Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrusega nr 48 kehtestatud «Liikluseeskirjas» sätestatud alustel ja korras fooride, liiklusmärkide ja teemärgiste paigaldamisega.

(2) Fooride, liiklusmärkide ja teemärgiste asukohad määratakse vallavalitsuse maaosakonna poolt digitaalselt peetavas Vaivara valla liiklusskeemis.

(3) Muudatused Vaivara valla liiklusskeemis kehtestatakse maaosakonna poolt koostatava aktiga, mille kinnitab maaosakonna juhataja.

 

§3. Liikluspiirangud

 

(1) Vaivara valla tänavatel kehtestatakse üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite liikluspiirangud vastavate liikluskeelumärkidega.

(2) Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite liiklus liikluskeelumärgi piirkonnas ja erakorraliste veoste vedu toimub vallavalitsuse maaosakonna poolt väljastatava liiklemisloa (edaspidi luba) alusel.

(3) Liikluspiiranguid ei kehtestata autobussidele, prügiveoautodele ja eritalituse sõidukitele.

 

§4. Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukile loataotluse menetlemine ja loa väljastamine

 

(1) Üle 8-tonnise registrimassiga sõidukile sõiduks liikluskeelu piirkonda võib loa väljastada juhtudel, kui vedu ei ole võimalik teostada väiksema veokiga või ilmastikuoludest tingitult on teetamm suuteline vastu pidama suuremale koormusele.

(2) Luba väljastatakse:
1) laadimistöödeks;
2) spetsiaalsõidukile tööülesande täitmiseks;
3) eraisiku, äriühingu, asutuse, ettevõtte, ehitus- või remondiobjekti teenindamiseks.

(3) Luba väljastatakse sõiduki omanikule või tema volitatud isikule (sõiduki kasutajale) kuni üheks aastaks kirjaliku taotluse alusel.

(4) Luba (vorm lisana) sisaldab järgmisi andmeid:
1) isiku nimi või nimetus, kellele luba on väljastatud;
2) sõiduki registreerimismärgi number;
3) sõiduki ja haagise mark ja registrimass;
4) sõidu sihtpunkt;
5) loa väljastaja;
6) loa number;
7) loa väljastamise kuupäev;
8) loa väljastanud ametiisiku nimi, ametikoht ja allkiri;
9) loa väljastaja pitsati jäljend;
10) loa kehtivusaeg.

 

(5) Luba ei väljastata:
1) veoks piirkonda, kus õigusaktidega (üldplaneering, detailplaneering jne) ja teiste dokumentidega (ehitusprojektid, ehitusload, kasutusload, lepingud, kokkulepped jne) on kehtestatud või kehtestatakse piirangud või lisatingimused;
2) ühe aasta jooksul sõidukile, mille juht on vähemalt kahel korral rikkunud käesoleva määruse nõudeid;
3) kui ei ole tagatud kauba mittepudenemine või tänavate risustamise vältimine.

 

(6) Loa väljastab ja teostab väljastamisega seotud toimingud vallavalitsuse maaosakonna juhataja.

 

§ 5. Erakorralised veod

 

(1) Erakorraliseks veoks Vaivara valla teedel ja tänavatel esitatakse vallavalitsusele veoloa taotlus.

(2) Erakorraliseks veoks väljastab loa ja teostab eriloa väljastamisega seotud toimingud vallavalitsuse maaosakonna järelevalvespetsialist teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade ning erilubade väljastamise kord» alusel ja korras.

 

§ 6. Lõppsäte

 

Määrus jõustub 1. detsembril 2009.a.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaivara Vallavalitsuse 24.11.2009

                                                                                                määruse nr 6 lisa

 

LIIKLEMISLUBA

 

«……» ……………….200….. a nr ……………………………..

 

Luba on kehtiv: «….» ……………. 200…a kuni «…..» …………………..200…a

 

Väljastatud: …………………………………………………………………………………….

 

Registrikood: …………………………………………………………………………………..

 

Aadress: ………………………………………………………………………………………

 

Tel: ……………………………………………………………………………………………

 

Andmed sõiduki kohta:

 

…………………………………………………………………………………………………

(sõiduki liik, mark)

…………………………………………………………………………………………………

(registrimärk, registrimass)

 

Määratud sihtpunkt:…………………………………………………………………………….

 

Käesoleva loa alusel on lubatud liigelda Vaivara vallas, ………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

teel/tänaval keelumärgi 341 «massi piirang» mõjupiirkonnas.

 

 

 

………………………

Maaosakonna juhataja