VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                         11. september 2013 nr 4

 

Valimiskomisjoni tööaja määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõikest 7 ,võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 06.08.2013 korralduse nr.161 “ Valla valimiskomisjoni asukoha määramine” ning seoses 20.10.2013 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega, Vaivara valla valimiskomisjoni 13.08.2013 otsusest nr 2,

 

Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Vaivara valla valimiskomisjoni 13.08.2013 otsust nr 2 “Valimiskomisjoni tööaja määramine” lisades alapunkti 1.4.järgnevalt:

 

1.4. 14.09 ja 15.09 tööaeg 9.00-10.00 (laupäev ja pühapäev)

 

2. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

 

 

         

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes