VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                  06. november 2007.a.nr.336

 

Kohanimede määramine Valdeku maaüksuse

detailplaneeringu alal Kudruküla külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 17. oktoobrist 2007.a. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1 ja lg 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lg 4 Vaivara Vallavolikogu 24.05.2007.a. otsusest nr.102 “Detailplaneeringu kehtestamine Valdeku maaüksusel Kudruküla külas” ja võttes aluseks Maria Lavrenova, Katrin Maal`i ja Oliver Lukason`i taotluse (05.10.2007 nr.17-4.3/844) kohanimede määramiseks Valdeku maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Valdeku maaüksuse detailplaneeringu alal Kudruküla külas määratakse tänava nimed vastavalt korraldusele lisatud skeemile:

1.1.Valdeku põik;

1.2.Valdeku tee;

1.3.Veesilma tee;

1.4.Metsaveere tee;

1.5.Looduse tee;

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejatele ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär