VAIVARA  VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                         29. august 2006.a. nr.309

 

Vaivara Vallavalitsuse 11.juuli 2006.a. korralduse nr.255

„Metsades tuleohutuse tagamine” kehtetuks tunnistamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 7 lg 2 , haldusmenetluse seaduse  § 64 lg 1 ning  seoses metsades valitsenud tuleohu lõppemisega,

Vaivara Vallavalitsus annab

k o r r a l d u s e:

1. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 11. juuli.2006  korraldus nr 255 „Metsades tuleohutuse tagamine”.

 

2. Korraldus  avalikustada ajalehes  Põhjarannik, valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja

      teadete tahvlil.
Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                        Galina Mogelainen

                                                                                                           Vallasekretär