VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäel                                                                                            16.detsember 2008 nr.266

 

Peremehetu ehitise arvele võtmine

ja hõivamise teate avaldamine

 

Lähtudes Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahv 13 lõike 2, võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 8.08.1996.a. määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise kord“ punkti 8 ning eksperthinnangu nr 081208-14173-461,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Võtta arvele Vaivara vallas Sinimäe alevikus asuv 1957 aastal ehitatud teraviljakuivati, väärtusega 370 000 (kolmsada seitsekümmend tuhat) krooni. Ehitise viimane teadaolev omanik oli Narva sovhoos, hilisem Narva kolhoos.

 

2. Määrata ehitise hooldajaks Vaivara vallavalitsuse ametiasutuse majandusosakond.

 

3. Kantseleil avaldada teade peremehetu ehitise hõivamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded, nii eesti kui venekeelses kohalikus ajalehes „Põhjarannik“ ja Vaivara valla kodulehel ning anda 2-kuuline tähtaeg vastuväidete esitamiseks.

 

4. Korraldus teha teatavaks majandus- ja rahandusosakonnale.

 

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

           

6. Rahandusosakonnal tagada riigilõivu tasumine korralduse teatavakstegemisest summas 100 krooni Rahandusministeeriumi pangakontole 10220034796011 (viitenumber 2900078680) SEB pangas ja hõivamise teate avaldamisega ajalehes Põhjarannik seotud kulud vastavalt esitatud arvele.

 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid                                                                                                                                                                                                   

Vallavanem                                                                            Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär