VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                      20.juuni 2008.a. nr.140

 

Vaivara Vallavalitsuse 10.06.2008 korralduse nr.131

„Metsades tuleohutuse tagamine” kehtetuks

tunnistamine

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 10.06.2008 korralduse nr. 131” Metsades tuleohutuse tagamine” ning metsades valitsenud tuleohu lõppemisega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 10.06.2008 korraldus nr.131„Metsades tuleohutuse tagamine”.

 

2.Korraldus avalikustada ajalehes Põhjarannik, valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja

teadete tahvlil.

 

3. Korraldus teha teatavaks Ida-Eesti Päästekeskusele (e-post: pohja@rescue.ee või pohja@ttpa.ee).

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär