VAIVARA VALLAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Sinimäe                                                                                                               22. mai 2007.a.nr.172

 

Vaivara Vallavalitsuse 20.03.2007 korralduse nr.111

”Ehitiste ja rajatiste aadresside kinnitamine” muutmine

 

 

Võttes aluseks kohanimeseaduse ( RT I 1997,1,3; 1998,50,941) § 4 punkti 4,Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määruse nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 4 lg 2 ja 3, Vaivara Vallavalitsuse 21.11.2006 korralduse nr. 416 „ Kohanimede määramine Soldina, Peeterristi Kudruküla, Auvere ja Laagna külas ning Sinimäe alevikus, Vaivara Vallavalitsuse 20.03.2007 korralduse nr. 111 ”Ehitiste ja rajatiste aadresside kinnitamine” ning viimati nimetatud korralduse andmete täiendamise vajadusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Täiendada Vaivara Vallavalitsuse 20.03.2007 korralduse nr.111 ”Ehitiste ja rajatiste aadresside

kinnitamine” punkti 1.1.1 „ Vaksali tn 6, Vaksali tn 8 ning Vaksali tn. 1” ning sõnastada punkt 1.1.1. järgmiselt:

„1.1.1. korterelamute Korterite tn 7 ja Korterite tn 8, Vaksali tn 6, Vaksali tn 8 ning Vaksali tn. 1 korterinumbrid ei muutu”.

 

2. Korraldus jõustub avalikustamisest valla veebilehel.

 

6.Korraldus teha teatavaks elamute omanikele ja haldajatele ning aadressandmete volitatud töötlejatele.

 

 

                                                                                 

 

 

Veikko Luhalaid                                                      

Vallavanem                                                                                  Galina Mogelainen

                                                                                                    Vallasekretär