VAIVARA VALLAVALITSUS

 

 K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                      17. november 2009 nr 249                                                                                                                     

  Vaivara Huvikeskuse ruumide kasutamise

  hindade kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Vaivara Vallavolikogu    29.mai 2008.a määruse nr 58 „ Vaivara Huvikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 10 punktist 9, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 5 punktist 6 ning võttes aluseks Vaivara Huvikeskuse 02.11.2009 ettepanekud,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada Vaivara Huvikeskuse ruumide kasutamise hinnad juriidilistele ja füüsilistele isikutele (väljaarvatud Vaivara vallas registreeritud ning Vaivara Huvikeskusega koostöölepingut omavad mittetulundusühingud, vallavalitsuse struktuuriüksused ja hallatavad asutused) alates 01. detsembrist 2009 alljärgnevalt:

 

1.1 Olgina ja Vaivara rahvamajade peosaal:

 1.1.1 kella 8.00-24.00                                                            100.- krooni tund

 1.1.2 kella 24.00-8.00                                                            300.- krooni tund

1.2. spordisaal                                                                         100.- krooni tund

1.3. Olgina väike saal                                                                50.- krooni tund

1.4. köök                                                                                   50.- krooni tund

 

2. Korraldus teatavaks teha valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                            Vallasekretär