VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

                                                                      

Sinimäe                                                                                                   18.november 2008.a. nr.249                                                                                                                

Sinimäe Põhikooli teenushindade

kehtestamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lg 1 p 3, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määrusega nr. 18) § 44 lg 1 p 2, Vaivara vallavara eeskirja (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 12.06.2003 määrusega nr.18, muudetud 23.09.2004 määrusega nr.52) § 10 lg 2 ning võttes aluseks Sinimäe Põhikooli ettepaneku (registreeritud 10.11.2008 nr.6.1-18/808),

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada Sinimäe Põhikooli ruumide ja vara kasutamise teenuste hinnad füüsilistele või juriidilistele isikutele alates 01.01.2009.a.järgmiselt: .

 

1.1. Jõusaal kasutamine                             - 15 krooni tund kasutaja, 10 korra kaart 100 krooni;                      

1.2. aula-spordisaali kasutamine                - 15  krooni tund kasutaja, abonemenditasu 100 krooni;

1.3. klassiruumi kasutamine                       - 25 krooni tund kasutaja;

1.4. klassiruumis ööbimine                         -150 krooni tund, lisaks 10 krooni kasutaja;

1.5. videoprojektori kasutamine                -  50 krooni tund või 250 krooni päev;

1.5. söökla saali ja köögi kasutamine              

kokkade teenusega kaks esimest tundi      -1500 krooni  ja iga järgnev tund 150 krooni;

1.6. söökla saali ja köögi kasutamine              

ilma kokkade tööta kaks esimest tundi      -  500 krooni ja iga järgnev tund 150 krooni;

 

2. Kasutamise aeg lepitakse kokku kooli direktoriga.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebi lehel.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär