VAIVARA  VALLAVALITSUS

 

 K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                      17. november 2009 nr 250                                                                                                                     

Vaivara Vallavalitsuse 09.01.2007 korralduse nr.14

„Vaivara Huvikeskuse teenushindade kehtestamine“

kehtetuks tunnistamine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3, Vaivara Vallavolikogu 29.mai 2008.a määruse nr 58 „ Vaivara Huvikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 10 punktist 9, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 09.01.2007 korralduse nr.14 „Vaivara Huvikeskuse teenushindade kehtestamine“ ja Vaivara Huvikeskuse 02.11.2009 ettepanekud,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 09.jaanuari 2007 korraldus nr 14 „Vaivara Huvikeskuse teenushindade kehtestamine” alates 01.detsembrist 2009.a.

 

2. Korraldus teatavaks teha valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                            Vallasekretär