VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         25.märts 2008.a.nr.56

Keskkonnamõju strateegilise hindamise

mitte algatamine Kutsari maaüksusel

Hiiemetsa külas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel Kutsari maaüksusel Hiiemetsa külas ei ole vajalik ega otstarbekas, kuna detailplaneeringuga ei kavandata KHKS §6 lõikes 1 ega § 33 lõike  1 punktis 1 nimetatud tegevusi.

Detailplaneeringu alal ega selle vahetus läheduses ei ole Natura 2000 võrgustiku ala.

Paralleelselt detailplaneeringuga on litsentseeritud keskkonnamõju hindamistega tegelev ettevõte Entec AS  Kutsari kinnistule koostanud keskkonnaseisundi hinnangu, mis ütleb, et käesolev detailplaneering ei käsitle keskkonnaohtlike tegevuste kavandamist ega vastavate objektide rajamist ning seepärast olulisi eeldatavaid keskkonnamõjusid planeeringu realiseerimisega ette näha pole.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalikul arutelul esitatud keskkonnaalased tingimused on arvesse võetud, vähendatud on kruntide arvu, kõrghaljastusega alale hoonestust planeeritud ei ole, teed on planeeritud arvesse võttes puude ja rändrahnude asukohta.

Maa-ameti poolsed korrektuurid on planeeringusse sisse viidud.

 

Lähtuvalt eeltoodust ning võttes aluseks keskkonnamõju hindamise seaduse ja keskkonnajuhtimise  seaduse § 33 lg 3  ja § 35 lg 5 ning Vaivara Vallavolikogu 16.03.2006 otsuse nr. 30 „Detailplaneeringu algatamine Kutsari maaüksusel Hiiemetsa külas” ,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

1. Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kutsari maaüksusel Hiiemetsa külas.

2. Käesolev korraldus teha teatavaks taotlejale ja keskkonnateenistusele.

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.




Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär

 

25.03.2008 korraldus nr 56 tunnistatud kehtetuks! Alus - Vaivara valavalitsuse 15.04.2008 korraldus nr 81 ""Vaivara Vallavalitsuse 25.03.2008 korralduse nr 56 "Keskonnamõju strateegilise hindamise mitte algatamine Kutsari maaüksusel Hiiemetsa külas"" kehtetuks tunnistamine.