VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                               8.detsember 2009 nr 273

 

Kohanime määramine Rootsilõvi maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 18.11.2009 kuni 08.12. 2009 valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 15.10.2009.a. otsusest nr. 261 “Kehtiva üldplaneeringut muutva Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine Olgina alevikus” ja võttes aluseks Tarmo Kleimann`i (Poorten Arendus OÜ volitatud isik) 16.11.2009 taotluse nr 7-1.2/1333 kohanime määramiseks Rootsilõvi maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Rootsilõvi maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Pähklisalu tänav ja Toomepuu tänav.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel ja vallamaja teadete tahvlil.

 

 

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem

Vallavanema ülesannetes                                                                    Galina Mogelainen

                                                                                                            Vallasekretär