VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                               22. detsember 2009 nr 299

 

Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate

teenuste hindade kehtestamine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja Vaivara Vallavalitsuse 01. juuli 2008.a määrusega nr 4 kehtestatud Vaivara valla kalmistute kasutamise eeskirja  § 2 lõike 3 ja Vaivara Kalmistud SA taotluse alusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada alates 01.01.2010.a. Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad (sisaldavad käibemaksu) alljärgnevalt:

 

1.1. Matmisloa väljastamine - 300 krooni.

1.2. Kalmistul tööde teostamise kooskõlastus - 200 krooni hauaplats:

1.2.1. Kalmistul lepingu alusel töötavatele ettevõtjatele võib rakendada kuupõhist arvestust tasuga 3000 krooni kuus.

1.3. Tasu Vaivara Kalmistud SA poolt väljastatavate tõendite eest - 25 krooni tõend.

            1.4. Lepingutasu — 50 krooni.          

            1.5. Kauba müüjale, Vaivara Kalmistud SA poolt hallatavatel kalmistutel, kauplemiseks

            väljastatavate müügipiletite hinnad:

            1.5.1. kauplemine tänaval  30 krooni päev, 150 krooni kuu;

            1.5.2. kauplemine avalikul üritusel  100  krooni päev. 

            1.6. Hauastamine:

            1.6.1. Riigiküla kalmistul suvel 1500 krooni;

            1.6.2. Riigiküla kalmistul talvel 1800 krooni;

            1.6.3. Vaivara/Sillamäe kalmistul suvel 2000 krooni;

            1.6.4. Vaivara/Sillamäe kalmistul talvel 2500 krooni.

            1.6.5. Erimõõduga kirstu korral (üle 2,1 m või laius üle 80 sm nii peatsis kui jalutsis)  on

            hauastamise teenustasu 25% suurem;

            1.6.6. Urni matus hauaplatsile 600 krooni.

            1.7. Hauaplatsi ettevalmistus:

            1.7.1. 1-kohaline hauaplats 1500 krooni;

            1.7.2. 2-kohaline hauaplats 2250 krooni;

            1.8. tasu broneeritud hauaplatsi eest  200 krooni aastas.

            1.9. Vaivara Kalmistud SA juhatajal on õigus kehtestada teenushindasid  teenuste eest, milles

            SA konkureerib teiste teenusepakkujatega.

 

2. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 02. detsembri 2008.a korraldus nr 258 „Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“, Vaivara Vallavalitsuse 03. märtsi 2009.a korraldus nr 41 „Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ ja Vaivara Vallavalitsuse 28. aprilli 2009.a korraldus nr 87 „Vaivara Vallavalitsuse 02. detsembri 2008.a korraldus nr 258 „Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine“.

 

3. Korraldus avalikustada vallamaja teadetetahvlil, valla veebilehel ja ajalehes „Vaivara Kaja”.

 

4. Korraldus jõustub 01. jaanuaril 2010.a.

 

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                         Galina Mogelainen

  Vallasekretär