VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                 27. november 2007.a. nr.354

 

Kohanime muutmine Udria külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 25.10.2007.a. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 6, § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1 ja lg 2, § 7 lg 2 p 2, § 8, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2,  Vaivara Vallavolikogu 16.03.2006.a. otsusest nr.27 “Riigi kõrvalmaantee Pimestiku - Udria kohalikuks maanteeks taotlemine”, 21.03.2007 Kinnistu tasuta võõrandamise lepingust ja asjaõiguslepingust nr. 1465 ning võttes aluseks maaosakonna ettepaneku,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Taastada riigilt üle võetud kõrvalmaanteele Pimestiku - Udria ajalooline eestipärane kohanimi Ridaküla tee.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejatele ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina Mogelainen  

Vallasekretär