VAIVARA  VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         03. märts 2009.a. nr.41

 

Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate

teenuste hindade kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Vaivara Vallavalitsuse 01. juuli 2008.a. määrusega nr 4 kehtestatud Vaivara valla kalmistute kasutamise eeskirja (KO 2008,117,1672) § 2 lg 3 ja Vaivara Kalmistud SA taotluse alusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada alates 01.03.2009.a. Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.1. tasu broneeritud hauaplatsi eest Riigiküla kalmistul 200 krooni aastas;

1.2. Vaivara Kalmistud SA juhatajal on õigus kehtestada teenushindasid teenuste eest, milles SA Vaivara Kalmistud konkureerib teiste teenusepakkujatega.

 

2. Korraldus avalikustada vallamaja teadetetahvlil, valla veebilehel ja ajalehes „Vaivara Kaja”.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4.Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär