VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                 02. detsember 2008.a.nr.258

 

Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate

teenuste hindade kehtestamine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg1 p2 ja Vaivara Vallavalitsuse 01. juuli 2008.a. määrusega nr 4 kehtestatud Vaivara valla kalmistute kasutamise eeskirja  §2 lg3 ja Vaivara Kalmistud SA taotluse alusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada alates 01.01.2009.a. Vaivara Kalmistud Sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

1.1. Uue hauaplatsi ettevalmistamine - 300 krooni hauaplats;

1.2. Kalmistul tööde teostamise kooskõlastus ettevõtjale - 200 krooni hauaplats;

1.3. Tasu Vaivara Kalmistud SA poolt väljastatavate tõendite eest - 25 krooni tõend;     

1.4. Majandus- ja kutsetegevuse käigus kauplejale ja väljaspool majandus- või kutsetegevust kauba müüjale, Vaivara Kalmistud SA poolt hallatavatel kalmistutel, kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hinnad:

1.4.1. kauplemine tänaval 30 krooni päev, 150 krooni kuu;

1.4.2. kauplemine avalikul üritusel 100 krooni päev;

1.5. Vaivara Kalmistud SA on lubatud rakendada punktides 1.1. ja 1.2. nimetatud teenuste puhul kokkuleppehindu kui teenuse osutamine nõuab tavapärasest oluliselt suuremaid kulutusi, eritöid või kvalifitseeritud spetsialistide abi.

 

2. Korraldus avalikustada vallamaja teadetetahvlil, valla veebilehel ja ajalehes „Vaivara Kaja”.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

Vallasekretär