VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                             24.märts 2009.a.nr.52

 

 

Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise

korra kehtestamine

 

Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ning Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra uue redaktsiooni kehtestamise vajadusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

   1. Kehtestada Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord vastavalt korralduse lisale 1.

 

2. Kinnitada lasteaeda vastuvõtmise avalduse vorm vastavalt korralduse lisale 2.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Lisa 1

Kehtestatud Vaivara Vallavalitsuse

24.03.2009.a. korraldusega nr.52

 

VAIVARA LASTEAEDA LASTE VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE KORD

 

1. Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib Vaivara Lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

 

2. Lasteaias on järgmised rühmad:

2.1. Sinimäel 2 liitrühma (2-7.a.):

2.1.1. Klaabu rühm - 12 last;

2.1.2. Ojake rühm – 12 last.

2.2. Olginas:

2.2.1.Vikerkaar sõimerühm (1,5 -3a.) – 16 last;

2.2.2. Vikerkaar liitrühm (4-7a.) – 18 last.

 

3. Lasteaia hoolekogu ettepanekul on Vaivara Vallavalitsusel õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

 

4. Arvestust laste lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia juhataja.

 

5. Lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaiast, kodulehelt, Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), lapsehoiu infosüsteemist (LIS).

 

6. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kinnitatud vallavolikogu poolt Vaivara valla haldusterritoorium.

 

7. Lapse lasteaeda vastuvõtmine

7.1. Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Vaivara vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Vaivara vald.

7.2.Lasteaeda võetakse Olginas vastu 1,5 -7 aastaseid lapsi ja Sinimäel 2-7 aastaseid lapsi.

7.2.1. Vanemale on lapse jaoks rühma valik vaba, vastavalt lapse vanusele ja  keelele, kui soovitud rühmas on vabu kohti.

7.3. Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse (lisa 2), lapse sünnitunnistuse koopia, perearsti väljastatud vormikohase tõendi ja elukoha tõendi.

7.4.Lasteaed registreerib vanema avalduse laekumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

 

7. Lapse lasteaeda toomine

7.1. Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustatakse vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning informeeritakse vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

 

8. Lapse lasteaiast väljaarvamine

8.1. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

8.2. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

8.3. Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa kolme kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia juhataja vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja – 10 kalendripäeva võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteaiast välja.

8.4 Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhataja käskkirjaga.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                           Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Lisa 2

Kinnitatud Vaivara Vallavalitsuse 24.03.2009.a.           korraldusega nr.52

Vaivara Lasteaia juhataja ...................................................

 

 

                                               AVALDUS

 

 

Palun võtta vastu minu poeg/tütar ........................................................................................,

Lapse isikukood.................................................,sündinud ...................................................

Vaivara Lasteaia ................................................ rühma.

Alates ...............................................................

 

Pere kohta esitan järgmised andmed:

 

Lapse ema ees-ja perekonnanimi ..........................................................................................

Ema isikukood ........................................... ja sünniaeg .......................................................

Ema töökoht ............................................................... ja amet .............................................

Töö telefon ..............................................

 

Lapse isa ees-ja perekonnanimi ............................................................................................

Isa isikukood .............................................. ja sünniaeg .......................................................

Isa töökoht ................................................................. ja amet ..............................................

Töö telefon ...............................................

 

Lapse kodune aadress ...........................................................................................................

Kodune telefon ........................................

Mobiilid: ema: ..............................................., isa: ...............................................................

Laste arv perekonnas ...................; neist eelkooliealisi .................. ja õpilasi ......................

 

Kohustun:

1. tasuma lapse kohamaksumuse õigeaegselt;

2. täitma lasteasutuse kodukorda ja jälgima päevakava;

3. lasteasutusest lahkumisel esitama üks nädal enne lahkumist lasteasutuse juhatajale avalduse, milles märgin  ära lahkumise aja ja põhjuse.

 

Täiendavalt soovin lapse kohta teatada veel järgmist:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Käesoleva avalduse lisadena esitan:

 

1. lapse tervisekaardi...........................................................................................................

2. sünnitunnistuse koopia....................................................................................................

3. elukoha tõendi.................................................................................................................

 

 

Avalduse esitaja ees-ja perekonnanimi .................................................................................

Allkiri .................................................. ja esitamise kuupäev ...............................................

 

Avaldus lasteasutuse poolt vastu võetud ...............................................................................

Allkiri ................................................... ja kuupäev .............................................................