VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         31.märts 2009.a.nr.53

 

Sinimäe Põhikooli õpilaskoha

maksumuse kinnitamine

 

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 lõikest 3  ning  võttes aluseks Sinimäe Põhikooli õpilaskoha  tegevuskulu arvestusliku  maksumuse ühe õpilase kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l u s e:

 

1. Kinnitada Sinimäe Põhikooli õpilaskoha arvestuslikuks maksumuseks 2009. eelarveaastaks

75 205 (seitsekümmend viis tuhat kakssada viis) krooni ühe õpilase kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse 01.01.2009.a.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär