VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                          31.märts 2009.a.nr.54

 

Vaivara Lasteaia tegevuskulude

kinnitamine

 

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 7 ning võttes aluseks  Vaivara Lasteaia tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia tegevuskulude (majandamis-, personali- ja õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2009. eelarveaastaks  67 632 (kuuskümmend seitse tuhat kuus sada kolmkümmend kaks) krooni ühe lapse kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse 01.01.2009.a.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär