VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                        14.aprill 2009.a.nr.71

 

Kohanime määramine Männiku tn 10 maaüksuse

detailplaneeringu alal Olgina alevikus

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati valla veebilehel alates 25. märtsist 2009.a., vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, § 3 lõikest 4 , Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 12.03.2009.a. otsusest nr. 211 “Detailplaneeringu kehtestamine Männiku tn 10 maaüksusel Olgina alevikus” ja võttes aluseks Anatoli Pljuðko taotluse (18.03.2009 nr.17-4.3/238) kohanime määramiseks Männiku tn 10 maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

1. Männiku tn 10 maaüksuse detailplaneeringu alal Olgina alevikus määratakse tänava nimi Männiku põik (asukoha skeem korralduse lisana).

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanime määramise taotlejale.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär