VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                       15.september 2009 nr 179

 

Aiandusühistute kohanimede kinnitamine,

muutmine ja määramine

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati valla veebilehel alates 31.08.2009 kuni 14.09.2009 vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, § 7 lõike 1 punktist 1 ja 2, § 9 lõikest 1, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2 ning seoses väikekohtade nimede korrastamise vajadusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada kehtivate väikekohtade nimed Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas:

Arumäe külas - Arumäe aiandusühistu;

Auvere külas - Mustajõe suvilaühistu;

Kudruküla külas - Viljapea aiandusühistu;

Vaivara külas -  Konna aiandusühistu.

 

2.Määrata uued väikekoha nimed suvila- ja aiandusühistute kasutuses olevatele maa-aladele Ida-

Viru maakonnas Vaivara vallas :

 

Auvere külas Mustajõe Kaks SÜ maa-alale - Valgejõe suvilaühistu (skeem lisana);

Auvere külas Mustajõe Kolm SÜ maa-alale - Külmajõe suvilaühistu (skeem lisana);

Auvere külas Ostrovnoi AÜ maa-alale – Saare aiandusühistu;

Auvere külas Tihhaja Zavod AÜ maa-alale – Ehavalguse aiandusühistu;

Mustanina külas Gornjak AÜ maa-alale – Kaevuri aiandusühistu;

Sõtke külas Sillamäe Sputnik AÜ maa-alale – Linna aiandusühistu;

Tõrvajõe külas Zarja AÜ maa-alale – Vikerkaare aiandusühistu;

Tõrvajõe külas Energeetik-2 AÜ maa-alale – Energeetiku aiandusühistu;

Udria külas Primorski – 2000 AÜ maa-alale – Ranniku aiandusühistu;

 

2.1. Tunnistada kehtetuks kohanimed Mustajõe Kaks suvilaühistu, Mustajõe Kolm suvilaühistu, Ostrovnoi aiandusühistu, Tihhaja Zavod aiandusühistu, Gornjak aiandusühistu, Sillamäe Sputnik aiandusühistu, Zarja aiandusühistu, Energeetik-2 aiandusühistu, Primorski-2000 aiandusühistu ja arvata Ida-Viru maakonna Vaivara valla kohalike väikekohtade nimekirjast välja.

 

3. Määrata Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Auvere külas aiandusühistu Koidu Valgus kasutuses olevale maa-alale kohanimeks Koiduvalguse aiandusühistu (skeem lisana).

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

5. Korraldus edastada riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär