VAIVARA VALLAVALITSUS

 

 K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                            20. mai 2008.a. nr.113                                                                                                                

Vaivara Huvikeskuse teenushindade

kehtestamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, § 30 lg 3, Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määruse nr. 18 „Vaivara valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine” § 14 lg 2, § 44 p 9, valla ja linnaeelarve seaduse § 5 p 6 ning võttes aluseks Vaivara Huvikeskuse ettepanekud,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada Vaivara Huvikeskuse töötajate poolt tööajal läbiviidavatele ekskursioonidele järgmised teenushinnad:

1.1. ekskursiooni või loodusretke juhtimine Vaivara valla piires:

1.1.1. üks kuni kolm tundi         - 300 krooni tund;

1.1.2. alates neljandast tunnist iga järgnev tund samal tööpäeval - 200 krooni.

 

2. Teenustasu Vaivara Huvikeskuselt tellitud ekskursiooni või loodusretke juhtimise üleandmise eest füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ei ole Vaivara Huvikeskuse töötaja, kuid omab õigust osutada sama teenust Vaivara valla piires on 10%  ekskursiooni või loodusretke maksumusest  käesoleva korralduse punkti 1 kohaselt.

 

3. Korraldus teatavaks teha Vaivara Huvikeskusele, valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja teadete tahvlil, rahandusosakonnale.

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär