VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         05.mai 2009.a.nr.90

 

Kohanime määramine Auvere külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 07.aprillist 2009.a. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Volikogu 16.11.2006.a määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, 

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Määrata Vaivara vallas Auvere külas suvilaühistu Mustajõe Kolm kasutuses olevale territooriumile kohanimi Mustajõe Kolm ühistu vastavalt lisatud skeemile.

 

2. Korraldus teha teatavaks kohanime nõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja aiandusühistule.

 

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem vallavanema

ülesannetes                                                                                        Galina Mogelainen