VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                            05. mai 2009.a.nr.91

 

Kohanime määramine Vaivara külas

 

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 07.aprillist 2009.a. valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Volikogu16.11.2006.a määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, 

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Määrata Vaivara vallas Vaivara külas aiandusühistu Romaðka kasutuses olevale maa alale uueks kohanimeks Kesalille ühistu vastavalt lisatud skeemile.

 

2. Tunnistada kehtetuks kohanimi Romaðka aiandusühistu ja arvata Vaivara valla kohalike väikekoha nimekirjast välja Romaðka aiandusühistu.

 

      3. Korraldus teha teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud

      töötlejale ja aiandusühistule.

 

 

 

 

 

Mati Männisalu

Abivallavanem vallavanema

ülesannetes                                                                                        Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär