VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                    19. september 2012 nr 173

 

Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

ja korralduste kehtetuks tunnistamine

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.06.2011 määruse nr 32 „ Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 6 lõikest 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1 ning võttes aluseks Vaivara Lasteaia ettepaneku (13.09.2012 nr 2-18/85),

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1.1. Vikerkaar sõime rühma esindaja                  Jekaterina Vachevskihh;

1.2. Vikerkaar liitrühma esindaja                          Svetlana Šemarina, tema asendajaks Olga Revina;

1.3. Ojake rühma esindaja                                     Tatjana Tregubova;

1.4. Klaabu rühma esindaja                                   Veronika Tolli;

1.5. Pedagoogilise nõukogu esindaja                   Aleksandra Jalikova;

1.6. Valla esindaja, sotsiaalosakonna juhataja      Triin Tarendi.

 

2. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 06.10.2009.a korraldus nr 200 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine“, Vaivara Vallavalitsuse 28.09.2010.a korraldus nr 229 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“, Vaivara Vallavalitsuse 01.02.2011.a korraldus nr 19 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“, Vaivara Vallavalitsuse 04.10.2011.a korraldus nr 205 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“ ja Vaivara Vallavalitsuse 06.03.2012. a korraldus nr 63 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“.

 

3. Korraldus teatavaks teha Vaivara Lasteaiale.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär

 

 

 

 

 

  

Vaivara Vallavalitsuse 19.09.2012                                                                                                     korralduse nr 177  lisa

 

 

Korraldatud jäätmeveo uued teenustasud

alates 1. oktoobrist 2012

 

 

Konteineri suurus

Kehtiv hind

km-ta

Piirhind

Ladestus kulude kasv

Kütuse kulude kasv

Uus hind km-ta

Uus hind km-ga

0,14

1,31

3,71

0,19

0,01

1,51

1,81

0,24

1,27

4,15

0,32

0,02

1,61

1,93

0,37

1,57

4,66

0,49

0,03

2,09

2,51

0,6

3,19

6,91

0,80

0,03

4,02

4,83

0,8

3,52

7,97

1,07

0,04

4,63

5,55

1,5

4,67

14,86

2,00

0,08

6,75

8,10

2,5

8,31

22,24

3,34

0,13

11,78

14,13

4,5

21,09

36,05

6,00

0,24

27,33

32,80

 

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär