VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                              19. september 2012  nr 177

 

Korraldatud jäätmeveo teenustasude

muutmine

 

Ragn-Sells AS esitas taotluse 27.08.2012 nr 1.2.2/107 (registreeritud 28.08.2012 nr 6.1-18/1187) korraldatud jäätmeveo teenustasude suurendamiseks alates 1.oktoobrist 2012.

 

Vaivara Vallavalitsuse 9.detsembri 2008.a korraldusega nr 261 kinnitatud Pakkumiskutse dokumentide “Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmine Vaivara   Vallavolikogu poolt kehtestatud veopiirkonnas” punkti 2.13 kohaselt pidi Vaivara vallas tekkinud segaolmejäätmed ja suurjäätmed kõrvaldama MBT Terminalis Vaivara külas.

 

Korraldatud jäätmeveo konkursil pakkumise esitamise hetkel 2009 aastal oli segaolmejäätmete vastuvõtu hind MBT Terminalis 38,47 eurot/tonn + km. Käesolevaks hetkeks on MBT Terminal suletud ning jäätmeid tuleb üle anda ca 25 km kaugemal asuvasse Uikala prügilasse. Uikala prügila segaolmejäätmete vastuvõtuhind on 48 eurot/tonn + km. Seega on segaolmejäätmete vastuvõtuhind 25% kõrgem kui korraldatud veo alguses ning mõjutab oluliselt jäätmeveole tehtavaid kulutusi.

Samuti on tõusnud kütusehind. 2009 aastal oli diislikütuse väljamüügihind 0,83 eurot/liiter + km , käesoleval hetkel on kütusehinnaks 1,18 eurot/liiter + km. Kütuse hind on tõusnud 43%.

 

Vaivara Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping ning „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord“ § 5 lõike 4 punkt 1 sätestab „Jäätmevedajal on õigus taotleda vallavalitsuselt teenustasude suurendamist, kui jäätmevedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud vähemalt 10 % võrreldes nimetatud kulu ja tasude suurusega avaliku konkursi korraldamise ajal ja jäätmevedaja ei saanud avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et nimetatud kulu või tasu oluliselt suurenevad“ mis annab jäätmevedajale õiguspärase ootuse hindade muutmise osas ning esitatud taotlusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmine alates 1. oktoobrist 2012 põhjendatud.

 

Lähtudes Vaivara Vallavolikogu 23. oktoobri 2008 määruse nr 68 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord“ § 5 lõike 4 punktist 1 ja punktist 3 ning

võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel 26.veebruaril 2009.a sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu nr 1 punkti 14.1.2 ja Ragn-Sells AS  taotluse 27.08.2012 nr 1.2.2/107,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Lugeda korraldatud jäätmeveo teenustasudeks alates 1.oktoobrist 2012  tabelis korralduse lisana toodud uued hinnad.

 

2. Vormistada lepingu muutmine kirjalikult lepingu lisana.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär