VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           24. aprill 2012 nr 79

 

Vaivara valla kriisikomisjoni koosseisu

kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1, § 30 lõike 1 punktist 3, hädaolukorra seaduse § 5 lõikest 1 ja lõikest 5, Vaivara valla kriisikomisjoni põhimääruse (kehtestatud Vaivara Vallavalitsuse 31.08.2010 määrusega nr 5) § 4 lõikest 1,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

  1. Moodustada Vaivara valla kriisikomisjon kuue liikmeline ning kinnitada komisjoni liikmeteks Vaivara Vallavalitsuse liikmed:

1.1.  Heiki Luts                  - komisjoni esimees;

1.2.  Mati Männisalu          - komisjoni aseesimees;

1.3.  Jüri Kiik                     - komisjoni liige;

1.4.  Aare Objartel             - komisjoni liige;

1.5.  Astrid Orgulas           - komisjoni liige;

1.6. Evald Teetlok             - komisjoni liige.

 

2. Korraldus jõustub avalikustamisest valla veebilehel.

 

3. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 31.08.2010 korraldus nr 204 „Vaivara valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“.

 

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                  Galina Mogelainen

                                                                                    vallasekretär