VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                           27. aprill 2012 nr 82                                                                                                        

 

KA Vaiko AS nõukogu liikmete

nimetamine

      

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikest 3 ja KA Vaiko AS põhikirja (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 16.06.2011 otsusega nr 101 „KA Vaiko AS põhikirja kinnitamine) punktist 6.2.6.8, punktist 6.3.5, võttes aluseks  Vaivara Vallavalitsuse 25.04.2006 korralduse nr 148 “ KA Vaiko AS nõukogu liikme nimetamine”, Vaivara Vallavalitsuse 11.12.2007 korralduse nr 377 “ KA Vaiko AS nõukogu liikmete nimetamine” ja seoses Aleksandr Pahhomovi nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega ning samuti käesoleval aastal Mati Männisalu ja Tõnis Kalbergi nõukogu liikme volituste lõppemisega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Nimetada KA Vaiko AS nõukogu liikmeks alates 27.04.2012:

 

1.1. Aleksandr Pahhomov;

1.2. Mati Männisalu;

1.3. Tõnis Kalberg.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

4. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 11.12.2007 korraldus nr 377 “ KA Vaiko AS nõukogu liikmete nimetamine” alates 27.04.2012.

 

5. Korraldus teha teatavaks KA Vaiko AS-i juhatusele.

 

 

 

 

 

Heiki Luts                                           

vallavanem                                                                  Galina Mogelainen

                                                                                    vallasekretär