VAIVARA VALLAVALITSUS

 

  K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           3. juuli 2012 nr 129

 

Seadusega vallavalitsusele pandud

järelevalve ülesannete täitmise õiguse

andmine Menetlusteenistuse ametnikele

 

Käesoleval ajal tegutsevad Illuka Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus ühiselt koostöölepingu alusel omavalitsusorganitele seadusega pandud järelevalve ülesannete täitmiseks ja kohtuvälise menetluse läbiviimiseks, et optimeerida ressurssi.

Omavalitsusorganite vahel sõlmitud koostöölepingus kokkulepitud ülesannete paremaks täitmiseks, finantseerimise, raamatupidamise, personali arvestuse ja asjaajamise läbipaistvama korraldamise eesmärgil on moodustatud Vaivara valla ametiasutus Menetlusteenistus. Vaivara Vallavalitsus on väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel kinnitanud Menetlusteenistuse nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel.

 

Väärteomenetluse läbiviimise eelduseks on väärteo eelnev tuvastamine. Väärtegu on võimalik tuvastada läbi haldusmenetluses järelevalvemenetluse kohaldamisega. Iga valdkonnaseadus määrab kindlaks järelevalvet teostavate subjektide ringi. Kaheteistkümne valdkonnaseaduse kohaselt on  järelevalve teostajaks määratud ka kohalik omavalitsus.

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes alkoholiseaduse § 49 lõike 1 punktist 8, kaubandustegevuse seaduse § 21 punktist 4, liiklusseaduse § 193 lõikest 1, reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punktist 5, tubakaseaduse § 32 punktist 4, turismiseaduse § 30 lõike 1 punktist 1, väärismetalltoodete seaduse § 42 lõike 2 punktist 3, pakendiseaduse § 26 lõikest 1 ja lõikest 5, ühistranspordiseaduse § 53 lõikest 1,

 

Vaivara Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

1. Volitada Menetlusteenistust kohaliku omavalitsuse nimel teostama valdkonnaseadusest kohalikule omavalitsusele pandud järelevalve ülesannete täitmine.

2. Anda Menetlusteenistuse korrakaitseametnikele valdkonnaseadusest tulenevate järelevalve ülesannete täitmiseks valdkonnaseadusest tulenevad kõik järelevalve teostaja õigused.

3. Menetlusteenistuse ülesanded, õigused ja korraldus sätestatakse Menetlusteenistuse põhimääruses.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                  Galina Mogelainen

                                                                                    vallasekretär