VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           13. aprill 2010 nr 80

 

Vaivara Lasteaia tegevuskulude

kinnitamine

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 7 ning võttes aluseks Vaivara Lasteaia tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia tegevuskulude (majandamis-, personali- ja õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2010. eelarveaastaks 50 487 (viiskümmend tuhat neli sada kaheksakümmend seitse) krooni ühe lapse kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse 01.01.2010.a.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4. Korraldus teha teatavaks Sillamäe Linnavalitsusele ja Narva Linnavalitsusele.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär