VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                         03. veebruar 2009.a.nr.24

 

Peremehetu ehitise arvele võtmine

ja hõivamise teate avaldamine

 

 

Võttes aluseks Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahv 13 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 8.08.1996.a. määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise kord“ punkti 8, eksperthinnangu nr 081222-14173-461,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Võtta arvele Männiku tänaval Olgina alevikus Vaivara vallas asuv 1980 aastal ehitatud tuletõrjeveehoidla, väärtusega 70 000 (seitsekümmend tuhat) krooni. Ehitise viimase teadaoleva omaniku kohta andmed puuduvad.

 

2. Määrata ehitise hooldajaks Vaivara Vallavalitsuse majandusosakond.

 

3. Kantseleil avaldada teade peremehetu ehitise hõivamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded, nii eesti kui venekeelses kohalikus ajalehes „Põhjarannik“ ja Vaivara valla veebilehel ning anda 2-kuuline tähtaeg vastuväidete esitamiseks.

 

4. Korraldus teha teatavaks majandus- ja rahandusosakonnale.

 

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

           

6. Rahandusosakonnal tagada riigilõivu tasumine korralduse teatavakstegemisest summas 100 krooni Rahandusministeeriumi pangakontole 10220034796011 (viitenumber 2900078680) SEB pangas ja hõivamise teate avaldamisega ajalehes Põhjarannik seotud kulud vastavalt esitatud arvele.

 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

Veikko Luhalaid                                                                                                                                                                                                 

Vallavanem                                                                            Galina Mogelainen

                                                                                              Vallasekretär