VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                   28.august 2007.a. nr.264

 

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 7 lg 2, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.mai 2006.a. määrusega nr.11, KO 2007,30,352) § 6 lg l, § 14 lg 2, § 44 lg 1 p 3, kaugkütteseaduse § 9 lg 3, soojuse piirhinna määramise korra (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 15.06.2006 määrusega nr. 23, KO2007,24,292) § 1 ja seoses AS Eesti Gaas poolt kehtima hakkavate uute maagaasi hindadega ning võttes aluseks KA Vaiko AS poolt esitatud soojuse hinna kalkulatsioonid ja vallavalitsuse liikmete seisukohad,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kooskõlastada KA Vaiko AS katlamajadest müüdava soojusenergia piirhinnaks 769 kr/MWh ilma käibemaksuta alates 01.detsembrist 2007.a.

 

2. Korraldus avalikustada vallamaja teadete tahvlil, valla veebilehel ja ajalehes „Vaivara Kaja”.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest vallamaja teadete tahvlil ning valla veebilehel.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

Vallasekretär