VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                    15.september 2009 nr 180

 

Vaivara Vallavalitsuse 28. juuli 2009.a nr 157 „Kohanime määramine

Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal Meriküla külas“ muutmine

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati valla veebilehel alates 31.08.2009 kuni 14.09.2009.a vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 28. juuli 2009.a korralduse nr 157 „Kohanime määramine Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal Meriküla külas“ ning Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal kahe kohanime määramise otstarbekusega, 

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

1. Muuta Vaivara Vallavalitsuse 28. juuli 2009.a nr 157 „Kohanime määramine Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal Meriküla külas“ punkti 1 ja sõnastada järgmiselt:

 

„ 1. Tikmani maaüksuse detailplaneeringu alal Meriküla külas määratakse tänava nimed vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Ranna tee ja Järsaku tee“.

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Korraldus teha teatavaks riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen  

Vallasekretär