KINNITATUD

Vaivara Vallavalitsuse 29.06.2010

korraldusega nr 147

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIVARA LASTEAIA ARENGUKAVA

2010 - 2015


SISUKORD

1.   SISSEJUHATUS. 3

2.   LASTEAIA MISSIOON.. 3

3.   LASTEAIA VISIOON.. 3

4.   LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED: 3

5.   ÜLDANDMED.. 3

5.1.  Teeninduspiirkond, asukoht ja kontaktandmed. 3

5.2.  Lühidalt ajaloost 3

5.3.  Hetkeseis. 3

5.3.1. Lasteaia rühmad ja laste arv. 3

5.3.2. Personal, seisuga 01.01.2010. 3

5.3.3. Hetkeseisu analüüs. 3

5.4.  Traditsioonid. 3

6.   LÜHIKOKKUVÕTE 2006.A – 2009.A. ARENGUKAVA TÄITMISEST. 3

6.1.  Eestvedamine ja juhtimine. 3

6.2.  Personalijuhtimine. 3

6.3.  Koostöö huvigruppidega. 3

6.4.  Ressursside juhtimine. 3

6.5.  Õppe- ja kasvatusprotsess. 3

7.   ARENGUKAVA VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA ÕPPEAASTATEKS 2010- 2015. 3

7.1.  Arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2010 - 2015. 3

7.1.1. Eestvedamine ja juhtimine. 3

7.1.2. Personali juhtimine. 3

7.1.3. Koostöö huvigruppidega. 3

7.1.4. Ressursside juhtimine. 3

7.1.5. Õppe- ja kasvatustöö protsess. 3

8.   ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD.. 3


SISSEJUHATUS

 

* Vaivara Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 2010 kuni 2015 ja arengukava uuendamise korra.

* Arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest ja Vaivara valla arengukavast.

* Arengukava on visioon lasteaia ühest võimalikust ootuspärasest sihist.

* Arengukava koostamise protsess:

            - aluseks võeti sisehindamise kriteeriumid;

            - lasteaia arengukava 2006-2009 analüüs;

            - viidi läbi SWOT analüüs, kaasates lapsevanemaid, personali ja pidajat;

            - arutati ja tehti ajurünnak pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus;

            - arengukava projekt kiideti heaks lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt.

 

1.    LASTEAIA MISSIOON

 

Tagada lastele kvaliteetne alusharidus läbi integreeritud tegevuste; arvestades laste ealisi, soolisi, kultuurilisi ja individuaalseid iseärasusi.

 

2.    LASTEAIA VISIOON

 

Olla tunnustatud ja hinnatud lasteaed – erinevaid kultuure, keeli, loodust, traditsioone ja loovust väärtustav, omanäoline, koduse ja lapsesõbraliku õpi-ja kasvukeskkonnaga.

 

3.    LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:

 

* keele õppe ja kultuuri väärtustamine;

* keskkonnateadlikkus;

* hoolivus;

* loovus ja õpihimulisus;

* meeskonnatunne – koostöö;

* turvalisus;

* tervis.

 

4.    ÜLDANDMED

4.1.   Teeninduspiirkond, asukoht ja kontaktandmed

Vaivara Lasteaed on Vaivara valla munitsipaallasteaed. Teeninduspiirkonnaks on kogu Vaivara vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu lapsi teistest omavalitsustest.

Lasteaed on omanäoline ja ainulaadne oma paiknemise poolest. Kokku on 4 rühma, nendest:

1. kaks rühma tegutsevad Olgina alevikus, kus on olemas lasteaiahoone, mänguväljak piiratud territooriumiga. Aadress: Narva mnt.8, Olgina alevik;

2. kaks rühma tegutsevad Sinimäe alevikus, kahes kõrvuti asuvas omavahel ühendatud korteris aadressil: Pargi 3, korterid 3 ja 10, Sinimäe alevik.

 Kontaktandmed:

e-post:                      lasteaed@vaivara.ee

Juhataja:                   Margit Maksimov

Juhataja mobiil:        52 54 590

Olgina telefon:         33 90 330; 33 54 295; 33 54 296

Sinimäe telefon:       39 75 445

Kodulehekülg:         http://lasteaed.vaivaravald.ee

Lasteaial on olemas oma logo, pitsat, dokumendivormid.

 

4.2.   Lühidalt ajaloost

Vaivara Lasteaed on eriline oma struktuuri poolest – 2 rühma tegutsevad Sinimäe alevikus ja 2 rühma Olgina alevikus. Mõlemas alevikus on olnud lasteaed juba alates 1960ndatest aastatest.

Sinimäe Lasteaia ajalugu

1960.a. avati tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaiahoone, aadressil Roheline 14 - „Rukkilill“.

Uus, valminud lasteaiahoone komplekteeriti kaadriga ja Sinimäe lasteaed oli lastele päevakoduks 1960 – 1992.a. Lasteaed suleti 1992.a.

1995.a. organiseeriti lastemängutuba (Roheline 14, Sinimäe alevik), lapsi hoidsid Anu Vau ja Helgi Kärsten. Esimese tööaasta kulud (9,8 tuhat krooni) võttis enda kanda Vaivara Valla Taastamise ja Arengu Fond.

1996.a. eraldati lastemängutoale ruumid Sinimäe Põhikoolis -2 klassiruumi teisel korrusel.

1999.a. remonditi 3-toaline korter Pargi tn.3 - 3 (elamus), Sinimäe alevikus. Tegutses eesti õppekeelega rühm. Rühmas oli 14 - 16 last, vanuses 2 - 7 aastat.

01.06.2001.a. avati vene õppekeelega rühm Pargi 3 - 10, Sinimäe alevikus. Korteris tehti kapitaalremont, 4 - toalisest tehti 3 - toaline korter. Rühma võeti 16 last, vanuses 2 - 7 aastat.

2008.a. juuli kuus tehti korterites remont, mille käigus said ruumid endale uue värvi seintele ja põrandatele. Korterid ühendati vaheuksega – rühmad koos.

Olgina lasteaia ajalugu

Olgina Lasteaed avati esmakordselt 13.09.1967. Omaette maja oma õueala, mänguväljaku ja piiratud aiaga. Lasteaia nimi oli „Kolosok“ (Viljapea).

Ühel perioodil töötas ööpäevaringne rühm (1970 aastatel).

1965-1970 toimus juurdeehitus. Peale ehitust töötas 3 rühma: sõime rühm 1 - 3 aastased, keskmine rühm – 3 - 5 aastased, vanem rühm – 5 - 7 aastased.

1995-16.12.2002.a. töötas hoone ühes otsas raamatukogu.

1992-1998.a. töötas hoones Sinimäe Põhikooli algkool.

Alates 1998.a. Olgina lastemängutuba. Hoones 1 liitrühm.

Jaanuar 2007 alustati hoone kapitaalremonti, lasteaed viidi üle 2 - toalisse korterisse Narva mnt.17 - 13, Olgina alevikus.

13.09.2007.a. hoone taasavamine, tööd alustas 2 rühma – sõimerühm 1 - 3a. ja liitrühm 4 - 7a. Õuealal ilus mänguväljak, spordiväljak, peenramaa ja piirdeaed. Tööd alustati osalise keelekümbluse programmi alusel.

 

Vaivara Lasteaed moodustati 30.04.2001; ühendati Sinimäe ja Olgina lastemängutuba.

 

2006.a. tegutses 3 rühma, mis nimetati:

Sinimäe eesti õppekeelega rühm         Klaabu

Sinimäe vene õppekeelega rühm         Ojake

Olgina rühm                                        Vikerkaar

Vastavalt rühma nimedele kujundas õpetaja Helena Ohak lasteaia logo.

Haridus-ja teadusministeeriumi poolt on Vaivara vallavalitsuse hallatavale Vaivara Lasteaiale õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias välja antud koolitusluba nr 3471HTM. Väljastamise aluseks oli Haridusministri 02.11.2004.a. käskkiri nr 1042.

4.3.   Hetkeseis

4.3.1.      Lasteaia rühmad ja laste arv

Lasteaias töötab 4 rühma. Kaks rühma Olginas ja 2 rühma Sinimäel.

Rühmade nimed: Olginas asuvad – ”Vikerkaar” sõime rühm ja liitrühm.

Sinimäel vene õppekeelega ”Ojake” ja eesti õppekeelega ”Klaabu”.

Laste arv rühmades on kinnitatud Vaivara Vallavalitsuse 10.03.2009.a. korraldusega nr.42:

Klaabu – 12 last, Ojake – 12 last, Vikerkaar sõime rühm – 16 last, Vikerkaar liitrühm – 18 last.

Laste arvu rühmades on võimalik muuta Vaivara Vallavalitsusega kooskõlastades.

Laste arv seisuga 01.01.2010a.:

”Vikerkaar” sõime rühm (1,6-3a.)       16 last

”Vikerkaar” liitrühm (4-7a.)                15 last

”Ojake” liitrühm (2-7a.)                      12 last

”Klaabu” liitrühm (2-7a.)                    8 last

                                    Kokku:            51 last

 

Tabel 1. Laste arv aastatel 2007-2010

Tabel 2. Aluseks on võetud Vaivara vallas sündinud laste nimekiri ja lasteaeda esitatud avaldused


 

4.3.2.      Personal, seisuga 01.01.2010

Tabel 3.

Amet

kohamäär

kõrgharidus

keskeriharidus

keskharidus

Õpingud pooleli

Juhataja

1,0

 

1

 

1

Õpetajad

7,0

5

1

1

2

Muusikaõpetaja

0,2 + 0,2

 

1

1

1

Eesti keele õp.

0,25 + 0,2

1 (tööleping peatunud)

 

 

 

Õpetaja-abi

4,0

 

4

 

1

Kokk

1,0

 

1

 

 

KOKKU:

13,85

6

8

2

5

 

Töövõtulepinguga: logopeedid Olginas ja Sinimäel, lisaks meditsiinitöötaja Olginas.

Pedagoogiline kaader jaguneb vanuse ja staaži järgi, seisuga 01.01.2010:

 

Tabel 4. Pedagoogid vanuse järgi

20-25

26-30

31-45

46-55

KOKKU

1

5

 

4

10

 

Tabel 5. Pedagoogid staaži järgi

0-5

5-10

10-15

Üle 15

KOKKU

5

 

1

4

10

Alla 30 - arengufaas; 31 - 40 – küpsusfaas; 41 - 50 – stabiilsusfaas; üle 50- raudvara.

 

Personali täiendkoolitus

Kogu personal käib meelsasti täiendkoolitustel, et saada uusi ja huvitavaid mõtteid, mida kasutada oma töös. Uue teada saamine ja tunnetamine on inimese normaalne vajadus.

Keelekümblus- ja looduskaitsekeskuse kaudu on paljud töötajad läbinud mitmeid koolitusi.

Jälgida tuleb kindlasti, et õpetajate koolitusmaht vastaks kvalifikatsiooni nõuetele.

 

Tabel 6 Läbitud täiendkoolitusi:

2006

2007

2008

2009

517 tundi

359 tundi

870 tundi

2560 tundi

 

4.3.3.      Hetkeseisu analüüs

Küsitluse metoodikana kasutati SWOT analüüsi. Kaasati lapsevanemad, personal, hoolekogu.


 


TUGEVUSED

NÕRKUSED

* väikesed rühmad, vähe lapsi

* õpetaja tähelepanu jätkub kõigile

* individuaalne töö

* liitrühmad, erivanuses lapsed koos

* abivalmis, usalduslik, loov õhkkond

* logopeedi olemasolu

* välja kujunenud traditsioonid

* heal tasemel õppetöö

* palju ühiseid väljasõite, üritusi

* kvalifitseeritud, kogemustega ja püsiv personal

* tegevuste kajastamine kodulehel, valla lehes ja Viru raadios

* kaasajastatud mööbel rühmas

* eesti keele õpe

* keelekümblus – võimalik nii osaline kui täielik, vastavalt lapse võimetele

* lapsevanemale madal hind – kõrge kvaliteet

* hea, ilus asukoht

* hea toitlustamine

* turvaline ja kaasaegne õpi-ja töökeskkond

* tugev juhtkond

* arvutite ja tehnika olemasolu

* personali noorenemine

* koostöö erinevate huvigruppidega (kool, huvikeskus, vald, teised lasteaiad)

* valla bussi kasutuse võimalus

* huviringide tegevus – rütmika Sinimäel

* projektides osalemine – Ökokratt

* ülevallalised üritused – perepäev Sinimäel

* toiduraha tasub omavalitsus

* lasteaed saab koolipiima

* Sinimäel puudub hoone, mänguväljak ja piiratud territoorium

* Sinimäel ei ole kööki kohapeal

* koostöö lapsevanematega

* side linna kultuurikeskustega

* puudub ravivõimlemise teenus

* liitrühmad – erivanuses lapsed

* kaadri vahetus

* logopeed ja meditsiinitöötaja peaks olema koosseisulised (Sinimäel ei ole meditsiinitöötajat)

* laste haigestumine

* madal keele oskuse tase

* vanematel palju õigusi

* eesti keele õpe nõrk Olginas

* avalikud suhted ja koostöö vanematega

* nõrk meeskonnatöö rühmades

* puudub liikumisõpetaja

* lastevanemate rahulolu personaliga

* panipaikade vähesus

* vähene tagasiside kooliläinutelt

* eelarve ei vasta vajadustele

* lasteaia lapsed ei lähe samasse kooli

* riiete kuivatus võimalused - Sinimäel

* pidude organiseerimine erinevates asutustes – puudub oma ruum, vahendite vedamisega suur ajakulu

* Sinimäel vanad aknad

* pedagoogidel puudub eripedagoogiline ettevalmistus

 

 

VÕIMALUSED

OHUD

* erinevad projektid

* vanemate kaasamine tegevusse

* lasteaia reklaamimine

* keelekümbluse propageerimine

* rentida lasteaiaruume Olginas laste pidudeks koos (lasteaia töötajaga)

* huviringide organiseerimine – ravivõimlemine

* töötajate täiend- ja sisekoolitused

* kooli ja lasteaia vaheline infovahetus, side (üritused, koostegevus)

* infotehnoloogia kasutamise võimalus

* sponsorite leidmine

* koostööpartnerite ringi suurendamine

* koostöö tugevdamine huvigruppidega (rahvamaja, muuseum, raamatukogu, lastemängutuba)

* õppevara täiendamine, kaasajastamine

* lasteaia õppekulud ja toiduraha tasub lapsevanem

*Sinimäel puuduberaldi lasteaia hoone, territoorium

* puudub ühtne arenguvisioon

* suur laste arv liitrühmas

* kvalifitseeritud kaadri puudus

* võlgnikud

* vähe lapsi

* muutuv haridusseadusandlus

* lasteaia tasu tõus

* toiduraha tasub lapsevanem

* eelarve vähenemine

* haigete laste toomine lasteaeda

 

4.4.   Traditsioonid

Lasteaias on välja kujunenud oma traditsioonid, peod, mida tähistatakse eraldi või koos.

*  Teadmiste päev!                            Sinimäel ja Olginas

*  Sügisnäitus: „Sügise võlumaa”      Sinimäel ja Olginas

*  Sügispidu                                      kõik koos Sinimäel või Olginas

*  „Mina ja 112!”                               kõik koos

*  Isadepäev                                      Sinimäel ja Olginas

*  Mardipäev                                     Mardijooks Sinimäel ja Olginas

*  Tilludisku „Kadrieri”                     kõik koos Olginas

*  Advendid                                      Sinimäe, Olgina

*  Sõit Jõulumaale                             kõik koos

*  Jõulupidu                                       Sinimäel ja Olginas

*  Sõbrapäev                                      Sinimäel ja Olginas

*  Iseseisvuspäev                               kõik koos Olginas

*  Vastlapäev                                     kõik koos Sinimäel või Olginas

*  Emakeelepäev                               Sinimäel ja Olginas

*  Teatripäev                                      kõik koos Olginas

*  Munadepühad                               Sinimäel ja Olginas

*  Ökokrati keskkonna nädal            Sinimäel, Olginas ja koos

*  Laulukarusell                                 kõik koos Olginas

*  Volbriöö                                        Sinimäel ja Olginas

*  Emadepäev                                    Sinimäel ja Olginas

*  Lasteaia lõpupidu                          kõik koos

*  Kala-la-la-laat                                ülevallaline perepäev Sinimäel

 

5.    LÜHIKOKKUVÕTE 2006.A – 2009.A. ARENGUKAVA TÄITMISEST

5.1.   Eestvedamine ja juhtimine

Lasteaia sujuvamaks ja eesmärgipärasemaks tööks on välja töötatud lasteaia asjaajamiskord.

Lähtuvalt uuest riiklikust õppekavast on muudetud ja täiendatud lasteaia õppekava.

Sisse on viidud sisehindamise süsteem, kus on kaasatud lapsevanemad, hoolekogu, personal. Süsteemselt viiakse vanemate ja personali seas läbi rahuloluküsitlusi

Lasteaias on välja töötatud töösisekorraeeskirjad.

Andmekaitse inspektsioonis registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlemine.

Välja töötatud uus laste lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord ning kodukord.

Täiendatud lasteaia enesekontrollplaan.

Välja töötatud töötajate tööohutusjuhendid, tehtud lasteaia riskianalüüs, korrastatud tööohutus dokumentatsioon. Muudetud tuleohutusjuhend.

Lasteasutuses on hea meeskonnatöö, seda ka Sinimäe ja Olgina personali vahel. Tänaseks on meeskond üks. Meeskonnal on ühtsed arusaamad ja väärtused töös laste ja lastevanematega. Arusaamatuste tekkimisel lahendatakse probleemid juhtkonnaga.

Lasteaia põhiprioriteetideks on olnud keskkonna- õuesõpe ja keele õpe – keelekümblus. Valik langes osalisele keelekümbluse metoodikale – sobib lasteaia personalile ja lapsevanematele. Keelekümbluse propageerimine toonud lasteaeda juurde lapsi.

2006.a sai lasteaed keskkonnaministeeriumilt auhinna ”Aastakeskkonnateoke 2006”

2008.a pälvis lasteaed presidendi tunnustuse „Kaunis Eesti kodu 2008“.

 

5.2.   Personalijuhtimine

Lasteasutuses töötab kokku 15 töötajat – juhataja, 7 õpetajat, 2 muusikaõpetajat, 4 õpetaja abi, 1 kokk. Seoses töökorralduse muutmisega on hetkel vabad 2 eesti keele õpetaja osalist ametikohta. Asutuse juht ja pidaja on taganud, et kõik lasteasutuse töötajad saavad käia koolitustel.

Tänu keelekümbluskeskusega ühinemisele on personal saanud palju tasuta koolitusi. Tasuta koolitusi pakub ka loodushariduskeskus, mis on väga kasulikud õuesõppe ja keskkonnaõppe jaoks. Koolitusel käivad mitte ainult õpetajad, vaid ka õpetaja abid, kelle ülesanne on igati õpetajat aidata, mitte ainult koristada ja toita. Tänu koolitustele ja kogemuste jagamise võimalusele on suurenenud koostöö õpetajate ja õpetaja abide vahel.

Varem oli eraldi Sinimäe ja Olgina, tänaseks on üks ühtne meeskond. Pedagoogid jagavad mõtteid, käiakse avatud tunde vaatamas, planeeritakse ühiseid üritusi.

Personal on noorenenud. Peaaegu kõik õpetajad vastavad kvalifikatsiooni nõuetele, ainult 1 tähtajalise lepinguga õpetaja omandab pedagoogilist haridust.

Personal väärtustab enesetäiendamist. Kõik töötajad on väga huvitatud koolitustest ja kasutavad seal saadud materjali oma töös.

Kõrgkoolis õpivad: juhataja, 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

 

5.3.   Koostöö huvigruppidega

Koostöö Sinimäe Põhikooliga.

Koostöö huvikeskusega:

Koostöö hoolekogu ja lastevanematega:

Koostöö teiste lasteaedadega:

Koostöö omavalitsusega:

5.4.   Ressursside juhtimine

Vaivara Lasteaed on Vaivara valla munitsipaallasteaed. Lasteaial on vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve – osa Vaivara valla eelarvest.

Lasteaia rahastamine toimub:

* valla eelarvelistest vahenditest;

* vanemate poolt makstav kohatasu 10.- krooni (01.01.2002-31.12.2007). Alates 01.01.2008 lasteaia kohatasu Olginas 150.- krooni ja Sinimäel 100.- krooni.

Toidupäeva maksumus (01.01.2002-21.08.2005) 15 krooni. (22.08.2005-31.12.2007) 18 krooni. Alates 01.01.2008 lasteaia toidupäeva maksumus on 22 krooni päevas, mis tasutakse valla eelarve vahenditest.

Tabel 7. Lasteaia eelarve aastate lõikes:

Aasta

Valla eelarvest finantseerimine

Lasteaia tulu

2006

4 993 265,00

9 160,00

2007

9 685 133,00

23 100,00

2008

4 751 339,70

61475,00

2009

2 991 778,00

91 050,00

2010

2 633 023,00

497 401,00

 

2006a. investeering – Olgina lasteaia kapitaalremont - 41300,00

2007a. investeering – Olgina lasteaia kapitaalremont - 5 603 055,00

2008a. investeering – Olgina lasteaia kapitaalremont - 1 756 810,00

 

Kõige parema ülevaate finantseerimise dünaamikas annab ühe koha tegevuskulude summa lasteaias.

Tegevuskulud on arvestatud valemi alusel: personali- ja majandamiskulud jagatud laste arvuga, seisuga 10.jaanuar.

 

Tabel 8. Koha maksumus aastate lõikes

Aasta

Aasta keskmine laste arv

Koha maksumus ühe lapse kohta (kroonides)

2006

38

49 628,83

2007

32

63 792

2008

38

74 480

2009

43

67 632

2010

51

50 487

 

Tänaseks on Olgina hoone saanud endale täiesti uue välimuse. Kõik tingimused vastavad nõuetele. Olemas on kõik vajalikud ruumid, õueala mänguväljaku, väikese peenra ja piirdega.

2008.a. suvel said Sinimäe ruumid iluravi, mille käigus ühendati 2 korterit, tänu millele on ruumi rohkem ja töökorraldus palju mugavam.

2009.a. osteti Olginasse nõudepesumasin, tänaseks nähtav veekokkuhoid.

2009.a. tänu vallamaja mööbli vahetusele sai lasteaed mugavama mööbli.

5.5.   Õppe- ja kasvatusprotsess

Lasteaia 2 prioriteeti on eesti keele õpe ja keskkonna - õuesõpe.

EESTI KEELE ÕPE ja KEELEKÜMBLUS

2005a. septembri kuust süvendati Sinimäe vene rühmas eesti keele õpet, peale eesti keele tunni kasutati eesti keelt liikumis- ja muusikatunnis, vabal ja mängu ajal, rutiintegevustes.

Alates september 2007a. muutus lasteaia töökorraldus:

Lasteaed liitus keelekümbluskeskusega 2007a septembrist ja tööd alustati osalise keelekümblusega.

* Sinimäel hommiku poolikul töös 2 rühma – ühes toimub õppetöö eesti keeles ja teises vene keeles, õhtusel ajal on kõik lapsed koos eesti keelse õpetajaga. Seotud laste arvu vähenemisega.

* Olginas pool päeva eesti keeles ja pool päeva vene keeles. Õpetajad töötavad vahetustega ja tunniplaan on jagatud vastavalt vahetustele – 1 õpetaja tegeleb lastega vene keeles, teine eesti keeles.

Põhimõte – ÜKS ÕPETAJA, ÜKS KEEL!

Keele õppe tulemused on väga head. 2009. aasta augustis viidi Sinimäel üks laps vene keelsest rühmast üle eesti keelsesse rühma. Seega võimalik ka täielik keelekümblus.

Keeleõpe toimub igapäevaselt. Eesti keeles viiakse läbi ka muusika- ja liikumistunde. Üritused viiakse läbi 2-keelselt, mis tähendab, et personal valdab mõlemat keelt.

Õppekasvatustöö

Kuna on sisse viidud osaline keelekümblus siis peavad õpetajad tegema väga tugevat koostööd omavahel kui ka lapsevanematega. Lapse arengu toetuseks viiakse läbi arenguvestluseid lapsevanematega. Osavõtt ei ole 100%, aga siiski suurem osa vanemaid on asjast huvitatud.

Meeskonnatööna valmis 2009 aastal uus lasteaia õppekava. Rühma meeskonnad koostavad rühma tegevuskava. Teema on mõlemas keeles sama, lapse emakeeles on teema süvendatult, teises keeles kergem.

Kõikides rühmades on ruumis moodustatud keskused, et lapsed saaksid ise omale tegevuse valida. Rühmade seintel on lastele palju materjali, et nad peale kuulamise saaksid näha pilti. Õppekasvatustöö planeerimine käib lähtuvalt lapse võimetest ja arengust. Laste tööd on ruumide seintel, et vanemad ja lapsed saaksid neid näha.

Täiendatud on metoodilist materjali. Lisaks on ostetud õppematerjale ja-vahendeid, samas on õpetajad palju ise teinud. Õpetajad oskavad oma töös ära kasutada infotehnoloogiat. Igal õpetajal on võimalik kasutada internetiga ühendatud arvutit, mis teeb töö lihtsamaks nii planeerimisel kui materjali otsimisel.

On edukas integratsioonialane lõimumine erinevatest rühmadest laste vahel (ühistegevused, ühisüritused, igapäevane suhtlus).


KESKKONNAÕPE

Alates 2000 a on lasteaed koostööd teinud projektiga Ökokratt. Käsitletud erinevaid keskkonnaalaseid teemasid. 2006 aastast on lasteaia üks prioriteetidest keskkonna-ja õuesõpe.

Sinimäele loodi 2006 aastal koostöös Vaivara valla keskkonnaspetsialistiga loodusrada. Mõeldud nii täiskasvanutele kui ka lastele. Täiskasvanutele õpetlikum jutt, mis on koostatud Ene Ilvese poolt. Lastele mõeldud ”Võlumetsa lood ja rajad”- kuidas puud/ põõsad endale nimed said. Tegevuse eest võitis Vaivara Lasteaed keskkonnaministeeriumi käest auhinna ”Keskkonnateoke 2006”

Radasid täiendatakse ja muudetakse pidevalt.

2008 aastal märgistati puud/ põõsad ära Olgina lasteaia territooriumil. Koos istutati juurde puid, põõsaid, lilli. Lastel oma peenar, kuhu külvati köögivilju ja pandi kartulit.

Lasteaia kõikides rühmades sorteeritakse prügi.

6.    ARENGUKAVA VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA ÕPPEAASTATEKS 2010- 2015

 

Arengukava valdkonnad tulenevad sisehindamise süsteemist. Põhisuunad määratletaks kindlaks viies põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades:

1) Eestvedamine ja juhtimine

*  eestvedamine;

*  strateegiline juhtimine.

2) Personali juhtimine:

*  personali vajaduse hindamine;

*  personali värbamine;

*  personali kaasamine ja toetamine;

*  personali arendamine;

*  personali hindamine ja motiveerimine.

3) Koostöö huvigruppidega

*  koostöö kavandamine;

*  huvigruppide kaasamine;

*  koostöö hindamine.

4) Ressursside juhtimine

*  eelarveliste ressursside juhtimine;

*  materiaal-tehnilise baasi arendamine;

*  inforessursside juhtimine;

*  säästlik majandamine ja keskkonnahoid.

5) Õppe-ja kasvatusprotsess

*  lapse areng;

*  õppekava;

*  õppekorraldus ja meetodid;

*  väärtused ja eetika.

6.1.   Arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2010 - 2015

6.1.1.      Eestvedamine ja juhtimine

Arengusuund:  lasteaia juhtimistegevuse arendamine

Prioriteetsed eesmärgid:

*  täita, analüüsida ja uuendada lasteaia arengukava;

*  koostada ja tagada arengukava tegevuskava täitmine;

*  uuendada ja koostada lasteaia tööd reguleerivad dokumendid;

*  töökorralduse muutmine vastavalt reaalsele olukorrale.

 

Prioriteetsed tegevused

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vastutaja

Arengukava täitmine ja analüüs

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Arengukava uuendamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Aasta tegevuskava koostamine ja kinnitamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Sisehindamissüsteemi arendamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Sisehindamise aruande koostamine

*

 

 

*

 

 

Juhataja

Dokumentatsiooni täitmine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Info liikumine, tegevuste kajastamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

 

6.1.2.      Personali juhtimine

Arengusuund:  personali töö edendamine ja töö kvaliteedi tõstmine, meeskonnatöö süvendamine.

Prioriteetsed eesmärgid:

*  saada uusi kaasaegseid õppe-ja kasvatusalaseid võtteid;

*  arendada kaadri professionaalsust meeskonnatöös;

*  korraldada majasiseseid ühistegevusi, lahtisi õppetegevusi, täiendkoolitusi;

*  hea töötaja tunnussüsteemi väljatöötamine.

 

Prioriteetsed tegevused

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vastutaja

täiendkoolitused pedagoogidele

*

*

*

*

*

*

Juhataja

personali tööülesannete kirjelduse uuendamine vastavalt vajadusele

*

*

*

*

*

*

juhataja

lasteaia sisekorra ülevaatamine, vajadusel uuendamine

*

*

*

*

*

*

juhataja

Personali täiendkoolitused

*

*

*

*

*

*

juhataja

personali arenguvestluse läbiviimine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

Tunnustussüsteemi välja töötamine, arendamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

 

6.1.3.      Koostöö huvigruppidega

Arengusuund:  erinevate huvigruppide kaasamine, lastevanemate kaasamine, lasteaia töö kajastamine meedias, koostöö kooli ja kooliõpetajatega

Prioriteetsed eesmärgid:

*  kaasata erinevaid huvigruppe;

*  kaasates huvigruppe mitmekesistada lasteaia tegevust;

*  võimaldada erinevaid huviringe (nt rütmika);

*  lasteaia tegevuste kajastamine;

*  lastevanemate meilinglist.

 

Jrk nr.

Prioriteetsed tegevused

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaasatud isikud

Vastutaja

1.

Ankeet- ja rahuloluküsitlused erinevatele huvigruppidele

*

*

*

*

*

*

Huvigrupid

juhataja

2.

Lasteaia tegevuste kajastamine meedias (vallaleht, koduleht)

*

*

*

*

*

*

Õpetajad, valla infojuht

juhataja

3.

Hoolekogu koosolekud 4x aastas

Lastevanemate koosolekud 2x aastas

*

*

*

*

*

*

Hoolekogu personal lapsevane-mad

juhataja

 

4.

Traditsioonilised üritused

*

*

*

*

*

*

Õpetajad

juhataja

5.

Täiendada lasteaia kodulehekülge

*

*

*

*

*

*

Valla infojuht

juhataja

6.

Lahtiste uste päevad

*

*

*

*

*

*

Õpetajad

juhataja

7.

Infovoldikud

*

*

*

*

*

*

Õpetajad, valla infojuht

juhataja

8.

Sõprussidemed teiste lasteasutustega

*

*

*

*

*

*

Õpetajad

juhataja

9.

Projektide kirjutamine erinevatesse fondidesse

*

*

*

*

*

*

Õpetajad

juhataja

 

6.1.4.      Ressursside juhtimine

Arengusuund:  turvalise ja kaasaegse keskkonna kujundamine lasteaias.

Prioriteetsed eesmärgid:

*  eelarve täitmise kontroll;

*  jätkata turvalise ja kaasaegse keskkonna kujundamist;

*  kasutada otstarbekalt olemasolevaid ressursse;

*  täiendada infotehnoloogiat.

 

Lasteaia eelarveprojekt valmib meeskonnatööna. Eelarve kinnitab Vaivara vallavolikogu. Eelarve täitmise eest vastutab lasteaia juhataja.

Võimalused ressursside suurendamiseks, ühe lapse kohatasu vähendamiseks:

*  Rentida Olgina lasteaia hoonet koos töötajaga.

*  Tõsta samm haaval lastevanemate tasu.

*  Vastavalt võimalustele ja huvile tõsta laste arvu rühmades.

 

Jrk

Prioriteetsed tegevused

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vastutaja

1

Liivakastides liiva vahetamine

*

 

*

 

*

 

Juhataja

2

Olgina lasteaias garantiiremont

*

 

 

 

 

 

Juhataja

3

Klaabu rühma uued lauad, toolid

 

*

 

 

 

 

Juhataja

4

Metoodilise materjali ostmine, valmistamine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

5

Õppevahendite ostmine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

6

Mänguasjade ostmine

*

*

*

*

*

*

Juhataja

7

Nõudepesumasin Sinimäele

 

*

 

 

 

 

Juhataja

8

Autonoomne tulekahjusigna-

lisatsioon Sinimäele

 

*

 

 

 

 

Juhataja

 

6.1.5.      Õppe- ja kasvatustöö protsess

Arengusuund:  laste igakülgseks arenguks vajalike tingimuste parendamine ja uute võimaluste leidmine, heal tasemel mitmekülgne ettevalmistus kooliks.

Prioriteetsed eesmärgid:

*  osalise keelekümbluse metoodika jätkamine ja keelekümblus metoodika propageerimine;

*  õues-ja keskkonnaõppe jätkamine igal aastaajal;

*  integreeritud õppetegevus;

*  võimalikult palju tegevusi õues;

*  õppetegevus võimalikult mänguline;

*  koolivalmiduse kujundamisel pöörata enam tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele ja iseseisvale-ning rühmatööle õppetegevustes;

*  toetada lapse individuaalset arengut läbi arenguvestluste ja individuaalse lähenemise;

*  jätkata tööd logopeedilist abi vajavate lastega;

*  arendada laste loovust ja oskusi jõukohase huvialategevuse kaudu;

*  tõsta huvi ja arendada teadmisi teise keele ja kultuuri vastu;

*  erinevate huvigruppide kaasamine (lastemängutuba, raamatukogu, kooli-ja huvikeskuse saalid; vanemad räägivad oma tööst).


 

Jrk

nr

Prioriteetsed tegevused

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaasatud isikud

Vastutaja

1.

õppe-kavasse täienduste ja muudatuste tegemine vastavalt vajadusele.

*

*

*

*

*

*

õpetajad töörühmad

juhataja

3.

Lapse arengu ja üldoskuste hindamine vanuseti

*

*

*

*

*

*

õpetajad

õpetajad

4.

Koostöö koolidega kooliks ettevalmistamisel ja koolivalmiduse hindamine

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

5.

Osaleda konkursidel väljaspool lasteaeda

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

6.

Nõustada lapsevane-maid lapse arengu kohta

*

*

*

*

*

*

õpetajad, meditsiini-töötaja, logopeedid

juhataja

7.

Osaleda projektides (keelekümblus, ökokratt).

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

8.

Lastele huvitege-vuste pakkumine - rütmika

*

*

*

*

*

*

juhendaja

juhataja

9.

Järjepidev õpetamine mängu kaudu

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

10.

Kõneravi vajavate laste vanemate nõustamine

*

*

*

*

*

*

logopeedid

juhataja

11.

Laste individuaalsuse ja erivajadustega arvestamine

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

12.

Õuesõppe rakendamine

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

13.

Keelekümblus õppe arendamine

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

14.

Individuaalse arengukava koostamine erivajadustega lastele

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

15.

Infotehnoloogia võimaluste kasutamine õppeprotsessis

*

*

*

*

*

*

õpetajad

juhataja

 

7.    ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse vastavalt lastevanemate, hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutele. Analüüsi tulemuste põhjal koostatakse tegevuskava uueks õppeaastaks. Arengukava muudatused arutatakse läbi ja kooskõlastatakse pedagoogilises nõukogus ning hoolekogus.

Arengukava koostamisse kaasatakse lapsevanemad, hoolekogu, lasteaia personal. Arengukava pannakse välja tutvumiseks.

 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia juhataja.

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Vaivara Vallavolikogu.