VAIVARA VALLAVALITSUS

                                                                                   

K O R R A L D U S

 

Sinimäel                                                                                               4. oktoober 2011 nr 205

 

Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 14.12.2007 määruse nr 51 „ Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 7 lõikest 3, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 06.10.2009.a korralduse nr 200 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine“, Vaivara Vallavalitsuse 28.09.2010.a korralduse nr 229 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“ ja Vaivara Vallavalitsuse 01.02.2011.a korralduse nr 19 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“  ning Vaivara Lasteaia ettepaneku (26.09.2011 nr.2-18/81),

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Muuta Vaivara Vallavalitsuse 01.02.2011.a korralduse nr 19 „Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine“ punkti 2 alapunkti 1.2 ning sõnastada järgmiselt:

 

„1.2 Vikerkaar liitrühma esindaja                         Olga Revina“

 

2. Kinnitada Vaivara Lasteaia hoolekogu koosseis arvestades muudatust:

1.1 Vikerkaar sõime rühma esindaja                     Svetlana Shemarina

1.2 Vikerkaar liitrühma esindaja                           Olga Revina

1.3 Ojake rühma esindaja                                      Nadezhda Badanina

1.4 Klaabu rühma esindaja                                   Laine Tsopp

1.5 Pedagoogilise nõukogu esindaja                     Aleksandra Jalikova

1.6 Valla esindaja, sotsiaalosakonna juhataja       Enely Kullamäe

 

3. Korraldus teatavaks teha Vaivara Lasteaiale.

 

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

Mati Männisalu

abivallavanem

vallavanema ülesannetes                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär