VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R L D U S

 

Sinimäe                                                                                                      1. märts 2011nr 51

 

Vaivara Lasteaia 

tegevuskulude kinnitamine

 

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 7 ning võttes aluseks Vaivara Lasteaia tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia tegevuskulude (majandamis-, personali- ja õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2011. eelarveaastaks 3 099,15 (kolm tuhat üheksakümmend üheksa) eurot ja 15 senti ühe lapse kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse tagasiulatuvalt  01.01.2011.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4. Korraldus teha teatavaks Narva Linnavalitsusele ja Sillamäe Linnavalitsusele.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                                          Galina Mogelainen

                                                                                                            vallasekretär