VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                               1. märts 2011 nr 50

 

Sinimäe Põhikooli õpilaskoha

maksumuse kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikest 1, 3, 4 ning võttes aluseks Sinimäe Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku  maksumuse ühe õpilase kohta,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r l d u s e:

 

1. Kinnitada Sinimäe Põhikooli õpilaskoha arvestuslikuks maksumuseks 2011. eelarveaastaks 3 357, 53 (kolm tuhat kolmsada viiskümmend seitse) eurot ja 53 senti ühe õpilase kohta.

 

2. Punkti 1 sätet rakendatakse tagasiulatuvalt  01.01.2011.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4. Korraldus teha teatavaks Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Narva Linnavalitsusele, Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ja Sillamäe Linnavalitsusele.

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                                          Galina Mogelainen

                                                                                                            vallasekretär