VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                              6. detsember 2011 nr 247

 

Valla teede ja tänavate nimede muutmine

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati valla veebilehel alates 22.11.2011 -. 06.12.2011 vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, § 7 lõike 1 punktist 1 ja 2, § 9 lõikest 1, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4 ning seoses Vaivara valla teede nimede korrastamise vajadusega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab                                                                   

 

k o r r a l d u s e:

 

1.         Määrata Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas olevatele teedele uued nimed :

1.1       Sõtke külas Buschi tee (8510040) – Ülesõidu tee (8510040, lisa nr 1);

1.2       Vaivara külas Paralleel tee (8511050) Laidu tee (8511050, lisa nr 2);

1.3       Hundinurga külas Pavlovi tee (8510440) - Veeru tee (8510440, lisa nr 3);

1.4       Perjatsi külas Karja tee (8510250) Vanakarja tee (8510250, lisa nr 4);

1.5       Olgina alevikus Sigalatagune tee (8511210) – Põlluvahe tee (8511210, lisa nr 5);

1.6      Sõtke külas Menduneni tee (8510080) – Kõrre tee (8510080, lisa 6);      

1.7      Tõrvajõe külas Augametsa tee (8511320) – Lehe tee (8511320, lisa 7).

 

2.         Korrastada Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas olevate teede nimed ja määrata teede nimed järgmiselt :

2.1       Sinimäe alevikus Mäealune tänav (8510340) – Mäealuse tänav (8510340, lisa nr 8);

2.2       Hundinurga külas Vana Kooli tee (8511120) – Vanakooli tee (8511120, lisa nr 9);

2.3       Olgina alevikus Hõbepajud tee (8511200) – Hõbepaju tee (8511200, lisa nr 10);

 

3.         Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

4.         Korraldus edastada riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

 

 

 

 

Mati Männisalu

abivallavanem

vallavanema ülesannetes                                                         Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär