VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                              8. märts 2011 nr 55

 

Kohanime määramine Vete maaüksuse

detailplaneeringu alal Auvere külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati 9. veebruarist 2011 kuni 8. märtsini 2011 valla veebilehel, ning vallamaja teadete tahvlil, Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006 määrusest nr.26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4, Vaivara Vallavolikogu 27.08.2009 otsusest nr 241 “Kehtivat üldplaneeringut muutva Vete maaüksuse  ning selle kontaktvööndiala detailplaneeringu kehtestamine Auvere külas” ja võttes aluseks Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ 02.02.2011 taotluse nr 17-4.3/107 kohanime määramiseks Vete maaüksusel,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Vete maaüksuse detailplaneeringu alal Auvere külas määratakse tänava nimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Ahingu tänav.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär