VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                          8. märts 2011 nr 61

 

Vaivara Vallavalitsuse 01.03.2011 korralduse nr 51

“Vaivara Lasteaia  tegevuskulude kinnitamine ”muutmine

 

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 01.03.2011 korralduse nr 51 „Vaivara Lasteaia tegevuskulude kinnitamine ning seoses eksliku tehnilise veaga tegevuskulu summas,

Vaivara Vallavalitsus annab

k o r r a l d u s e:

1. Muuta Vaivara Vallavalitsuse 01.03.2011 korralduse nr 51 „Vaivara Lasteaia  tegevuskulude kinnitamine ”punkti 1 ning sõnastada järgmiselt:

 

„1. Kinnitada Vaivara Lasteaia tegevuskulude (majandamis-, personali- ja õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2011. eelarveaastaks 3 346,49 (kolm tuhat kolmsada nelikümmend kuus) eurot ja 49 senti ühe lapse kohta“.

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

4. Korraldus teha teatavaks Narva Linnavalitsusele ja Sillamäe Linnavalitsusele.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär