VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                   11. jaanuar 2011 nr 11

 

Hauaplatsi kasutuslepingu vormi kinnitamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2  ja Vaivara valla kalmistute heakorra- ja kasutamise eeskirja § 6 lõike 1,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e :

 

1. Kinnitada hauaplatsi kasutuslepingu vorm vastavalt korralduse lisale.

 

2. Korraldus jõustub 15. jaanuaril 2011.a.

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

              

 

 

 

 

Veikko Luhalaid                                                                                                                                                                                                    vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaivara Vallavalitsuse 11. jaanuari 2011.a

korralduse nr 11 lisa                          

 

HAUAPLATSI KASUTUSLEPING

 

                                                                                                                 

__________/koht/

 „___“ ____________ 20__.a.

 

Vaivara Kalmistud Sihtasutus, edaspidi - Haldaja, ________________________ isikus,

ja  ......................................................................, isikukood ...........................................................,                    ...........................................................................................................................................................     (edaspidi nimetatud Kasutaja)                                              kontaktandmed

eraldi või koos nimetatud ka Pool või Pooled,

sõlmisid käesoleva hauaplatsi kasutamise lepingu, edaspidi – Leping, alljärgnevatel tingimustel:

 

1.      Lepingu dokumendid

1.1.Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust (edaspidi – Leping ), Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles kirjalikult lepitakse kokku pärast käesolevale lepingule allakirjutamist.

 

2.      Lepingu ese

2.1.Lepingu esemeks on ...................................... kalmistul, asuva hauaplatsi hooldamise ja kasutamise tingimuste kindlaks määramine lepingupoolte (Haldaja ja Kasutaja) vahel.

2.2.Hauaplatsi andmed: asukoht: ..........................., suurus: .................., maetuid ................ , matmisviis: ...................................................

 

3.      Kasutajal on õigus:

3.1. Kasutada Hauaplatsi matmiseks kalmistu eeskirjades ettenähtud korras;

3.2. Kooskõlastatult Haldajaga paigutada Hauaplatsile hauarajatisi ja hauatähiseid.

 

4.      Haldajal on õigus:

4.1.kontrollida Hauaplatsi Lepingukohast kasutamist.

 

5.      Kasutuslepingu tähtaeg

5.1.Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat.

5.2.Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikus vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

5.3.Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

 

6.      Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

6.1.Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule kalmistu haldaja nõusolekul. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult kalmistu kontoris.

6.2.Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

 

7.      Kasutuslepingu lõppemine

7.1.Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel.

7.2.Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

7.3.Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles kui hauaplats on kalmistu eeskirjade kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

 

8.      Hauaplatsi kujundamine

8.1. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud kinni pidama kalmistu kujundusnõuetest.

8.2. Hauaplatsile püstitatud hauatähised ja -rajatised (sh taimestik) on kalmistu kujunduse osa ning nende paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine toimub kalmistu kujundusnõuete alusel ja kooskõlastatult kalmistu haldajaga.

8.3. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud tähistama haua risti, hauaplaadi või hauasambaga, millel peavad olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg. Hauatähised, rajatised ja haljastus peab asuma hauaplatsi piirides.

8.4. Hauarajatised (hauasambad, betoon- ja kivipiirded jms.) peab hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

8.5. Hauarajatiste ja hauatähiste rajamisel või rekonstrueerimisel tekkinud betoon ja muud samalaadsed jäätmed kõrvaldatakse hauaplatsi kasutaja kulul.

8.6. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata hauaplatsi kasutaja kulul eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad ja/või väljaspool hauaplatsi piire asuvad hauatähised ja -rajatised.

 

9.      Hauaplatsi hooldamine

9.1. Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

9.2. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:

9.2.1. hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;

9.2.2. hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad ja küünlad;

9.2.3. hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;

9.2.4. hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;

9.2.5. hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;

9.2.6. hauaplatsi katteplaadid on terved.

9.3. Hauaplatsi võib hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt tasulise teenusena hooldada kalmistu haldaja. 

 

10.  Kasutaja on tutvunud kalmistu kasutamise eeskirjaga ja kohustub:

10.1.        tagama käesoleva Lepingu alusel tema kasutusse antud hauaplatsi hoolduse ja kasutamise vastavat Vaivara valla kalmistute heakorra- ja kasutamise eeskirjadele, Vaivara vallas kehtivatele heakorra, avaliku korra, jäätmehoolduse ja muudele normatiivaktidele;

10.2.        kasutama Hauaplatsi heaperemehelikult selle olemusest ja kasutamise eesmärgist tuleneval viisil;

10.3.        mitte andma Hauaplatsi üle kolmandale isikule ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

10.4.        tasuma Haldajale  tellitud teenuste eest;

10.5.        tasuma kasutusse antud hauaplatsi eest hauaplatsi kasutusõiguse tasu kui nimetatud tasu on kehtestatud;

10.6.        hüvitama Haldajale ja/või kolmandatele isikutele Hauaplatsi kasutamisega või muul viisil tekitatud kahju;

 

11.  Haldaja kohustub:

11.1.        andma Hauaplatsi Kasutaja valdusesse hiljemalt Kasutusaja alguseks;

11.2.        registreerima Hauaplatsi Kasutaja ja kasutusõiguse kalmistu registris

 

12.  Lepingu lõppemine

12.1.        Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel.

12.2.        Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

12.3.        Haldajal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui hauaplats on vastavalt kalmistu eeskirjale tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

 

13.  Vastutus 

13.1.        Kui Kasutaja ei pea kinni Vaivara valla kalmistute heakorra- ja kasutamise eeskirjadest või muudest kehtestatud normatiivaktidest kannab ta vastutust seadusega ettenähtud korras.

13.2.        Haldajal õigus punkt 13.1. rikkumise tagajärjed kõrvaldada ning nõuda sellega seotud kulutused sisse Kasutajalt.

 

14.  Lõppsätted

14.1.        Leping jõustub selle allakirjutamisest.

14.2.        Lepingut võib muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks lisaks.

14.3.        Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled kalmistumajanduse korraldamisega seotud Eesti Vabariigi ja Vaivara valla kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest, samuti Eestis väljakujunenud matmistavadest ja praktikast.

14.4.        Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad Pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Viru Maakohtus.

14.5.        Leping on vormistatud 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

 

15.  Poolte andmed:

 

Haldaja                                                                       Kasutaja

_____________/nimi/                                                 _______________/nimi/        

______________/reg.kood, isikukood/                                  ________________/reg.kood, isikukood/

________________/asukoht, elukoht/                                    _______________/asukoht, elukoht/ 

Tel                                                                               Tel

Faks                                                                             Faks

E-post                                                                          E-post

Arvelduskonto                                                                        Arvelduskonto

 

_____________________________                          ____________________________

/nimi, allkiri/                                                                /nimi, allkiri/