VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

                                                                       

Sinimäe                                                                                                          11. jaanuar 2011 nr 4                                                                                                             

Sinimäe Põhikooli teenushindade kehtestamine

ning 18.11.2008 korralduse nr 249 ja 05.05.2009

korralduse nr 93 kehtetuks tunnistamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lg 1 p 3, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määrusega nr. 18) § 44 lg 1 p 2, Vaivara vallavara eeskirja (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 12.06.2003 määrusega nr.18, muudetud 23.09.2004 määrusega nr.52) § 10 lg 2 ning võttes aluseks Sinimäe Põhikooli ettepaneku (registreeritud 10.01.2011 nr 6.1-18/17),

 

Vaivara Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada Sinimäe Põhikooli ruumide ja vara kasutamise teenuste hinnad füüsilistele ja juriidilistele isikutele alates 10.01.2011.a järgmiselt: .

1.1. jõusaali kasutamine                                  - 1 euro tund kasutaja, 10 korra kaart 7 eurot;                      

1.2. aula-spordisaali kasutamine                     - 1 euro tund kasutaja, abonemenditasu 7 eurot;

1.3. klassiruumi kasutamine                            - 2 eurot tund kasutaja;

1.4. klassiruumis ööbimine                              -10 eurot öö, lisaks 1 euro kasutaja;

1.5. videoprojektori kasutamine                      - 3 eurot tund või 15 eurot päev;

1.6. söökla saali ja köögi kasutamine  

kokkade teenusega kaks esimest tundi           -100 eurot ja iga järgnev tund 10 eurot, millest 65 eurot

  personalikulud;

1.7. söökla saali ja köögi kasutamine  

ilma kokkade tööta kaks esimest tundi           - 35 eurot ja iga järgnev tund 10 eurot;

1.8. toitlustamine pikapäevarühmas                - 0,20 eurot päev.

 

2. Kasutamise aeg lepitakse kokku kooli direktoriga.

 

3. Tunnistatakse kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 18.11.2008 korraldus nr 249 „Sinimäe Põhikooli teenushindade kehtestamine“ ja Vaivara Vallavalitsuse 05.mai 2009 korraldus nr 93 „Vaivara Vallavalitsuse 18.11.2008 korralduse nr 294 „Sinimäe Põhikooli teenushindade kehtestamine“ muutmine“.

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebi lehel.

 

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                                          Galina Mogelainen

                                                                                                            vallasekretär