VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           11. jaanuar 2011 nr 5

 

Vaivara Sinimägede Sihtasutuse

Nõukogu liikmete nimetamine

 

Lähtudes sihtasutuste seaduse § 26 lõikest 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §  35  lõikest 3, Vaivara  Sinimägede Sihtasutuse põhikirja  punktist 5.9 ja punktist  5.10, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 22.01.2008 korralduse nr 7 ja 02.04.2008 korralduse nr 65„ Vaivara Sinimägede Sihtasutuse Nõukogu liikmete määramine” ning seoses Vaivara Sinimägede Sihtasutuse Nõukogu (liikmed Kalle Norma, Roman Treial, Jüri-Lembit Toots, Jüri Juur, Heiki Luts, Jüri Kiik) volituste lõppemisega,

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

1. Nimetada Vaivara Sinimägede Sihtasutuse nõukogu liikmeteks  25.01.2011 kuni 25.01.2014:

1.1. Kalle Norma

1.2. Jüri-Lembit Toots

1.3. Jüri Juur

1.4. Heiki Luts

1.5. Jüri Kiik

 

2. Roman Treial`i nõukogu liikme volitused lõpevad 25.01.2011.a.

 

3. Korraldus teha teatavaks nõukogu liikmetele ja sihtasutuse juhatusele.

 

4. Juhatusel esitada Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnale avaldus registriandmete muutmiseks.

 

5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                               Galina Mogelainen

                                                                                                 vallasekretär