VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           8. märts 2011 nr 60

 

Peremehetute ehitiste arvele võtmine

ja hõivamise teate avaldamine

 

Võttes aluseks Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahv 13 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 8.08.1996.a. määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise kord“ punkti 8, ehitiste kohta koostatud mõõdistusprojektid ja väärtushinnangud ja tulenevalt vajadusest tuvastada ehitiste peremehetus,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Võtta arvele allpooltoodud Peeterristi külas Vaivara vallas asuvad ehitised:

1.1 Puurkaev sügavusega 110 m, väärtusega 1 142.- (üks tuhat ükssada nelikümmend kaks) eurot.

 

1.2 Pumbamaja, ehitusalune pind 18,2 m2, väärtusega 853.- (kaheksasada viiskümmend kolm) eurot.

 

1.3 Metallist piire koos sõiduväravaga, piirde kogupikkusega 197 m, väärtusega 1 894.- (üks tuhat kaheksasada üheksakümmend neli) eurot.

 

1.4 Juurdepääsutee, ehitusalune pind 86,0 m2, väärtusega 43.- (nelikümmend kolm) eurot.

 

1.5 Elektriõhuliin, pikkusega 426 m, väärtusega  1 213.- (üks tuhat kakssada kolmteist) eurot.

 

1.6 Ehitiste viimane teadaolev omanik Narva linna munitsipaalettevõte Heakorrastus.

 

2. Määrata korralduse punktis 1 loetletud ehitiste hooldajaks Vaivara Vallavalitsuse Majandusosakond.

 

3. Vaivara Vallavalitsuse kantseleil avaldada teade peremehetu ehitise hõivamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded, nii eesti kui venekeelses ajalehes „Põhjarannik“ ja Vaivara valla kodulehel ning anda 2-kuuline tähtaeg vastuväidete esitamiseks.

 

4. Vaivara Vallavalitsuse rahandusosakonnal tagada riigilõivu tasumine summas 6,39 eurot Rahandusministeeriumi pangakontole 10220034796011 SEB pangas (viitenumber 2900078680) hõivamise teate avaldamise eest väljaandes Ametlikud Teadaanded samuti teate avaldamisega ajalehes Põhjarannik seotud kulud vastavalt esitatavale arvele.

 

5. Korraldus teha teatavaks majandus- ja rahandusosakonnale.

 

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

7. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

           

 

 

 

 

Veikko Luhalaid                                                                                                                                                                                                   

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär