VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           08. märts 2011 nr 62

 

Vaivara Kalmistud Sihtasutuse

Nõukogu liikmete nimetamine

 

Lähtudes sihtasutuste seaduse § 26 lõikest 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikest 4, Vaivara Kalmistud Sihtasutuse põhikirja punktidest 4.1. ja 4.7 ning seoses Vaivara Kalmistud Sihtasutuse Nõukogu liikmete Aare Aas´a ja Anders Jaakson´i volituste lõppemisega,

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

1.  Nimetada Vaivara Kalmistud Sihtasutuse nõukogu liikmeteks alates 09. märtsist 2011.a tähtajaga 3 aastat:

 

1.1. Aare Aas;

1.2. Veikko Luhalaid.

 

2.  Hüvitada Vaivara valla poolt Vaivara Kalmistud Sihtasutuse nõukogusse määratud liikmetele  nõukogu töös osalemisega seotud kulud 50 eurot istungi kohta.

 

3.  Korraldus teha teatavaks nõukogu liikmetele ja sihtasutuse juhatusele.

 

4.  Juhatusel esitada Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnale avaldus registriandmete muutmiseks.

 

5.  Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                               Galina Mogelainen

                                                                                                  vallasekretär