VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           12. aprill 2011 nr 76                                       

Mittetulundusühingus Narva Lennujaam

liikmeõiguste teostajate määramine

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikest 4, mittetulundusühingute seaduse § 12 lõikest 1 ja võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu 31. märtsi 2011. a otsuse nr 89 ”Osalemine Mittetulundusühingus Narva Lennujaam”,

 

annab Vaivara Vallavalitsus

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Määrata liikmeõiguste teostajaks Mittetulundusühingus Narva Lennujaam Veikko Luhalaid.

 

2. Vaivara Vallavalitsuse kantseleil avalikustada korraldus põhimääruses ettenähtud korras.

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär